ARC | Suport a la tramitació de subvencions per a l'economia circular

Servei de Suport a la Tramitació de Subvencions de Foment de l'Economia Circular. (2018)

sm, sistemes mediambientals proveeix a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) tant dels mitjans humans com dels materials necessaris i adequats, per tal de garantir la realització de les tasques que s'emmarquen en l'àmbit del servei objecte de la projecte. 
El servei consisteix principalment en la valoració de les 100 sol·licituds rebudes a la convocatòria de subvencions de foment de l'economia circular 2018, en relació als requisits i criteris de valoració recollides a la principal normativa aplicable:

  • Resolució TES/851/2018, de 24 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular.
  • Resolució TES/955/2018, de 9 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular

En aquest sentit, les tasques que porten a terme els tècnics designats per sm, son:

  • Tasques preparatòries dels treballs i coordinació del projecte - Revisió de la documentació presentada, valoració qualitativa i quantitativa de les sol·licituds i proposta d'atorgament - Valoració definitiva de les sol·licituds - Propostes de millora de la convocatòria i documents d'ajuda.