FGC | Redacció d'un Plec Tècnic per a la contractació d'un servei de Gestió de Residus

El 2011 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va contractar sm per a l'elaboració d'un Pla per a la Gestió dels Residus produïts en els tallers de Martorell. Fruit d'aquests treballs es van elaborar els següents documents:

  • Estudi preliminar que incloïa: identificació de tots els residus produïts i la seva gestió, propostes de millora en la gestió, proposta d'organització de la deixalleria, models d'etiquetes de residus i de cartells per a la senyalització de zones
  • Procediment operatiu de gestió dels residus en el qual es defineix la gestió a realitzar així com les responsabilitats i l'arxiu de la documentació generada.
  • Estudi econòmic en què s'estimava el cost de la gestió dels residus.

Aquests treballs eren necessaris per poder contractar una empresa externa que es fes càrrec d'una gestió integral de tots els residus produïts. Per això en 2012 FGC va contractar novament a sm la redacció d'un plec de condicions tècniques particulars per a la contractació d'un servei dels residus produïts a les dependències de l'àrea de manteniment (tallers de Martorell, Rubí i Sant Boi de Llobregat).

El plec establia un pla de treball i la metodologia a seguir, redactada basant-se en el procediment operatiu definit en l'anterior contracte. sm calcular també els preus unitaris de licitació per al plec administratiu. Per al càlcul es van considerar les quantitats de residus estimades en l'estudi preliminar així com els costos de gestió calculats en l'estudi econòmic.