Ajuts | Adaptació al canvi climàtic

Convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per a programes d'adaptació al canvi climàtic. (Fins 22.04.2014)

Resolució TES/607/2014, de 14 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions per a l'any 2014 preveu que el termini de finalització de presentació de sol·licituds serà el 22 d'abril.

El canvi climàtic és un dels majors reptes actuals de la humanitat. Des de finals dels anys 70, alguns països han començat a engegar polítiques, a escala mundial, per tal de lluitar contra aquest fenomen, dintre del marc de col·laboració amb les Nacions Unides.

Canvi Climàtic - SubvencióDurant l'era industrial, els nivells naturals dels gasos amb efecte d'hivernacle han estat incrementats per les emissions de diòxid de carboni (CO2) resultants de la utilització dels combustibles fòssils, el metà i l'òxid nitrós addicionals produïts per les activitats agrícoles i els canvis en l'ús del sòl, i diversos gasos industrials de llarga vida que no es produeixen de manera natural. Si els nivells d'aquests gasos augmenten massa, el consegüent increment global de la temperatura de l'aire (escalfament mundial) podria pertorbar les pautes naturals del clima. Per tant, es parla de canvi climàtic quan es fa referència a l'alteració del clima causada per l'acció humana que se superposa a la variabilitat climàtica natural del planeta.

El Llibre verd d'adaptació al canvi climàtic de l'any 2007 s'identifica com una de les zones més vulnerables d'Europa al canvi climàtic tota la conca mediterrània a causa de l'efecte combinat d'un augment de temperatura i una disminució de precipitacions en zones que ja pateixen estrès hídric . Un dels eixos principals en què la UE centra l' acció és el d'implicar a la societat, les empreses i al sector públic europeus en la preparació d'estratègies d'adaptació coordinades i globals.

Per fer front al repte que suposa el canvi climàtic és necessària l'actuació concertada de tots els agents socials, econòmics i governamentals, tant estatals com regionals o locals, cadascun en la mesura de les seves possibilitats i competències.

El paper dels governs locals és primordial, atès que els impactes del canvi climàtic s'observen a escala regional i local, per tant, el paper dels diferents territoris de Catalunya serà clau per a l'adaptació al canvi climàtic.

Atenent a aquesta realitat, l'Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic, aprovada pel Govern de la Generalitat en el mes de novembre de 2012, recull, entre les seves mesures genèriques, impulsar des del Govern de la Generalitat l'aprovació d'ordres de subvenció que estimulin la redacció de plans d'adaptació des de l'Administració local, així com establir nous models de governança des de la Generalitat i els municipis que facilitin la implementació de mesures d'adaptació locals.

En aquest sentit, l'any 2013 es va fer la primera convocatòria per incentivar que les diferents administracions locals desenvoluparan programes municipals d'adaptació al canvi climàtic. Des del Departament de Territori i Sostenibilitat s'entén que aquest pot ser un bon instrument perquè els municipis identifiquin els riscos i plantegin mesures per reduir la vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic.

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 70.000 euros destinada a corporacions locals, dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2014. L'import màxim de la subvenció és de 6.000 euros per actuació.

El contingut mínim d'un Programa municipal d'adaptació al canvi climàtic ha de ser:

  1. Definició d'un sistema de coordinació interna del procés i seguiment del Programa d'adaptació.
  2. Identificació dels efectes del canvi climàtic esperats més significatius per al municipi.
  3. Identificació dels àmbits prioritaris d'intervenció en l'adaptació al canvi climàtic.
  4. Establiment dels objectius d'adaptació definits a escala transversal i / o escala sectorial.
  5. Definició de les accions per a l'adaptació.
  6. Establiment d'un sistema d'avaluació i seguiment.
  7. Actualització i revisió del Programa.
  8. Comunicació i participació al llarg del procés.
  9. El termini de finalització de presentació de sol·licituds serà el 22 d'abril.

Resolució TES/607/2014 pdfVeure més notícies +