campanyes foment recollida selectiva

Recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM)

A sm donem suport als ens locals que aposten pel reciclatge dels residus orgànics, oferint la nostra col·laboració en totes les etapes de la implantació del contenidor marró, des de programes d'activitats i tallers sensibilitzadors fins a la difusió del servei porta a porta.

Formació ambiental bonificable

A sm ajudem a organitzacions i empreses a millorar el seu comportament ambiental i a incrementar la seva competitivitat a través de la formació interna dels seus treballadors. Dissenyem, gestionem i impartim cursos i plans específics en funció de les seves necessitats.

caracterització de residus

Caracterització de residus

Mitjançant la inspecció i el control de qualitat dels residus podem conèixer la composició i els nivells d'impropis dels residus recollits, per a plantejar futures actuacions de millora de la recollida selectiva a nivell de sensibilització, canvi de model de recollida en origen o del tipus de gestió a realitzar.

sm obté la inscripció al registre europeu EMAS de gestió mediambiental​

EMAS és una eina voluntària que permet a sm assumir una responsabilitat ambiental i econòmica, millorar el nostre comportament ambiental i comunicar els resultats ambientals a la societat i a les parts interessades.
EMAS defineix un esquema de gestió i auditoria ambientals a nivell internacional, basat en el Reglament (CE) Nº1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2009 relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). Aquest esquema inclou, alhora, els requisits definits en la norma ISO 14001 als que afegeix requisits propis que converteixen EMAS a un model d'excel·lència per a la gestió ambiental basat en la millora contínua.

La incorporació en el registre EMAS, ens permet:

  • reduir els costos associats a la gestió de recursos i residus
  • reduir al mínim els riscos mediambientals i el risc de multa per infracció a la normativa mediambiental
  • complir els requisits reglamentaris
  • acollir-nos a exempcions a la normativa mediambiental (per exemple, pel que fa a informes i inspeccions)
  • millorar les relacions amb les parts interessades internes i externes
  • millorar contínuament el nostre rendiment mediambiental
  • aconseguir un avantatge competitiu a l'millorar la nostra credibilitat, transparència i bona reputació entre els clients.

Millorem cada dia el nostre comportament ambiental amb nous objectius d'estalvi i prevenció de residus en la pròpia empresa! +