AENA | Gestió ambiental de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Servei de manteniment del sistema de gestió ambiental de l'aeroport. (2021-2022)

L'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas té implantat i certificat un sistema de gestió ambiental (SGA) des de l'any 2000 basat en la norma internacional ISO14001, resultat del compromís d'AENA SME S.A. amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible i està enfocat al compliment dels requisits legals i la millora continuada del comportament ambiental de l'aeroport. El sistema es va integrar als sistemes de gestió de qualitat existents, certificant-se com un Sistema de Gestió Integrat.

Sm ha assumit el servei de Manteniment del Sistema de Gestió que té com a objectiu fonamental assegurar el compliment dels requisits de la norma internacional ISO 14001 i 14064 (i ACA), els requisits establerts al mateix Sistema de Gestió Integrat de l'Aeroport i els requisits legals aplicables, en particular, de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA), fent tasques de:

 • Manteniment del SGA| Revisió des del punt de vista ambiental dels projectes que s'executen a l'aeroport Manteniment de la Certificació ISO14.064 – ACA | Servei de Vigilància Ambiental | Seguiment d´actuacions ambientals d´empreses (SERCOM) | Consultoria.
CONSORCI RESIDUS TERRA A2 | Compostatge escolar

Servei i subministrament d'equipament per a compostatge a centres educatius nivell E.S.O. a l'àmbit del Pla Zonal 7 - Província d'Alacant. (2021-2022)

Sm està duent a terme la implantació del servei i subministrament d'equipament per a la realització de compostatge in situ a instituts en l'àmbit del Consorci Terra. Aquest projecte s'està duent a terme en un total de 18 centres educatius dels municipis següents de la província d'Alacant: Mur d'Alcoi, Alcoi, Benilloba, Cocentaina, Ibi, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Xixona i Mutxamel.

Entre els objectius del projecte destaquem:

 • Introducció de processos de compostatge a centres educatius nivell ESO, oferint tant materials i equips necessaris.
 • Educar en la prevenció i la gestió de residus i principis generals de l'economia circular.
 • Fomentar la recollida selectiva i el compostatge dels bioresidus generats als mateixos centres.
 • Donar a conèixer el consorci, els seus fins i objectius.
CONSORCI RESIDUS CREA | Educació ambiental

Servei d'educadors ambientals per a la millora de la gestió dels residus del Consorci de Residus Crea (A3-Alacant). (2021-2022)
Sm desenvolupa el servei d'educadors ambientals als següents municipis alacantins adherits al Consorci Crea: Banyeres de Mariola, Biar, Monòver, Onil, Petrer, Pinós, Salines, Sax i Villena. Es tracta d'un servei de proximitat a públic objectiu divers sobre les millors pràctiques en matèria de gestió de residus i els nous criteris i oportunitats de l'economia circular a nivell municipal, amb la finalitat de millorar el comportament ambiental i la gestió dels residus.

El projecte s'engloba dins del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana on es marca l'obligatorietat dels ajuntaments del territori de comptar amb educadors ambientals en relació amb la prevenció a la generació de residus domèstics i assimilables, la preparació per a la reutilització i la recollida selectiva en origen.

Entre els objectius del servei, destaquen:

Disseny de l'estratègia d'educació ambiental a cada municipi - Desenvolupament d'accions d'educació ambiental - Realització de visites educatives - Elaboració i distribució de materials informatius

AJ. VALÈNCIA | Difusió de l'aplicació "AppValència"

Serveis per a la difusió de l'aplicació per a IOS i Android "AppValència", dins del marc de la seva campanya informativa. (2021)

Sm ha portat a terme el servei de difusió de la nova aplicació AppValència desenvolupada per l'Ajuntament de València. L'objectiu d'aquesta campanya era informar la ciutadania sobre l'existència d'aquesta nova aplicació, funcionalitats i utilitat.

Un equip format per 4 informadors distribuïts per parelles, equipats i proveïts d'un estand desmuntable, van atendre una mitjana d'unes 200 persones/dia a diferents ubicacions de la ciutat de València, ajudant els ciutadans interessats a descarregar l'aplicació i explicant-ne la utilització i les diverses funcions per descobrir totes les eines i possibilitats que ofereix, ja que l'AppValència permet trobar tots els serveis propers, consultar l'itinerari de les línies de bus o metro i mantenir-se informat de totes les alertes i notificacions.

Amb l'AppValència es poden fer, sense desplaçaments, múltiples gestions administratives i de tota mena disponibles des del portal de l'Ajuntament.

MIN. DEFENSA | Implantació d'un SGA segons ISO 14001

Implantació del Sistema de Gestió Ambiental (ISO 14001) a la Base Naval i Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria. (2021)

Des de l'any 2011 el Ministeri de Defensa ha adoptat la directriu de promoure la implantació de sistemes de gestió ambiental sobre la base la norma UNE EN ISO 14001 a les seves unitats. 

La norma ISO 14001 exigeix a l'organització crear un pla de gestió ambiental que inclogui: objectius i metes ambientals, polítiques i procediments per assolir aquestes metes, responsabilitats definides, activitats de capacitació del personal, documentació i un sistema per controlar qualsevol canvi i avenç realitzat. 

Seguint una trajectòria iniciada anys enrere amb la implantació d'aquest tipus de sistemes en unitats similars a Guardamar i Mougá, sm ha portat a terme aquests treballs a la Base Naval i Arsenal de Las Palmas. Les tasques que comprenen l'assistència tècnica són, entre d'altres:

 • La diagnosi de la situació ambiental prèvia - La planificació del sistema a implantar - La redacció de tot el cos documental del sistema: manual, procediments, registres, etc. - El suport tècnic a la Direcció per a la seva implantació
AJ. BARCELONA | Pla de xoc "Cuidem Barcelona"

Suport tècnic al Pla de xoc Cuidem Barcelona per a la millora de la ciutat. (2021-2022)

Un cop s'avança en la superació de la pandèmia, l'espai públic de la ciutat de Barcelona està sent utilitzat, de nou, de manera massiva. Aquesta elevada utilització social ha vingut acompanyada d'un increment de l'incivisme i de l'aparició de fenòmens els botellots. Per la seva banda, els serveis de neteja i recollida municipals es troben en el tram final del contracte.

Aquest situació està traduint-se en una forta pressió social sobre el manteniment de l'espai públic i, per aquest motiu, des de la Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat de l'Ajuntament de Barcelona s'ha decidit impulsar i donar suport al Pla de Manteniment Integral de l'espai públic Cuidem Barcelona.

Aquest pla es marca com objectius la millora del manteniment, la millora de la percepció ciutadana i la implicació de la ciutadania en el bon manteniment de la ciutat. Per poder dur-lo a terme cal la participació activa de molts actors municipals.
En aquest context, sm porta a terme una assistència tècnica de suport extern per ajudar-lo a dissenyar, planificar i realitzar el seguiment i l'avaluació del seu desplegament.
MIN. DE DRETS SOCIALS I AGENDA 2030 | Suport a la gestió de subvencions

Servei de suport en la difusió i gestió de la convocatòria de subvencions destinades a activitats relacionades amb la promoció i la implementació de l'Agenda 2030. (2021-2022)

L'objecte d'aquest contracte de serveis és l'assistència tècnica per a:

 • difusió,
 • tramitació
 • i gestió

del procediment de concessió de dues línies de subvencions de la Secretaria d'Estat per a l'Agenda 2030, per a l'impuls a la implementació de l'Agenda 2030.

El servei prestat per l'equip tècnic de sm inclou tasques d'informació i atenció personalitzada per a consultes realitzades per sol·licitants potencials, principalment a través de correu electrònic. També es treballa la gestió de documentació per a la tramitació de les sol·licituds i s'ofereix suport a la preparació i gestió de les notificacions de resolució.

GOV. ILLES BALEARS | Educació ambiental a l'Aula de la Mar

Servei de suport als grups de visitants de l'Aula de la Mar. (2021-2022)

Les Aules de la Mar són centres d'interpretació del medi marí que posen a l'abast dels alumnes i els professors de les Illes, i també del públic en general, un conjunt d'elements interpretatius i activitats de contacte amb el medi marí. Aquests equipaments fan possible treballar continguts i objectius de l'educació ambiental, així com d'altres temes de les diferents àrees curriculars, en un entorn que disposa d'instal·lacions i recursos adients.

El projecte, impulsat pel Servei d'Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, consisteix en donar suport a les visites d'alumnes d'entre sisè de primària fins a adults, passant per secundària, batxillerat, FPs i universitaris on es fan tallers de conscienciació i divulgació sobre la mar Balear i el que s'hi pot trobar.

Els tallers que s'imparteixen són de "Restes d'arribada", "Plàncton", "Posidònia" i "Vine i coneix la mar", tots amb l'objectiu d'adquirir coneixements científics de l'entorn marí però també de prendre consciència de la seva fragilitat.

GOV. ILLES BALEARS | Servei d’informació ambiental a Parc Naturals de Mallorca

Servei d'informació ambiental al Parc Natural de la Península de Llevant i al Parc Natural Marítim-Terrestre d'Es Trenc – Salobrar de Campos. (2021)

Vam ser responsables del servei d'informació ambiental personalitzada per tots dels visitants dels Parcs Naturals d'Es Trenc-Salobrar de Campos i de la Península de Llevant. Es resolien els dubtes, es treballava per detectar possibles impactes ambientals i es recollien propostes de millora i gestió durant la campanya de 2021. 

El projecte va ser impulsat per la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears i finançat pel fons de l'Impost de Turisme Sostenible. Es van atendre i informar a un total de 31.938 visitants a ambdós parcs, promovent la sostenibilitat i el respecte pels entorns naturals. També es volia mostrar la importància ambiental d'aquests parcs, la seva biodiversitat, el valor de la seva singularitat i la necessitat de preservar-los.

L'objecte del servei era el següent:

 • Informació als visitants en relació a la normativa d'ús públic vigent en l'espai concret.
 • Informació a l'Administració a partir de les dades recollides pels informadors/es.
 • Informació als visitants del finançament de l'acció per part de l'Impost de Turisme Sostenible.
URBASER | Caracteritzacions de residus

Realització de vuit caracteritzacions de diferents fraccions a la planta de tractament de residus de Conca. (2021)

Urbaser, que és l'empresa encarregada de l'explotació de la planta de tractament de residus de la província de Conca, va encarregar a sm un total de vuit (8) caracteritzacions dels diferents fluxos que es gestionen a les seves instal·lacions.

 • Entrades de RSU
 • Entrades d'envasos lleugers
 • Rebuig final
 • Rebuig de fins
 • Mostra de material bioestabilitzat

Al llarg de 4 dies de treball, un equip de caracterització va realitzar treballs que incloïen el quarteig dels lots, el mostreig, la preparació de les mostres incloent la seva manipulació, les caracteritzacions macroscòpiques pròpiament dites i la determinació dels atributs.

Posteriorment es va emetre un informe amb les valoracions i aspectes treballats, d'acord amb les necessitats que va indicar el client, juntament amb l'annex fotogràfic complet.

AEBOE | Auditoria interna del Sistema de Qualitat

Auditoria del sistema de gestió segons la norma ISO 9001:2015 de la Impremta Nacional de l'Agència Estatal Boletín Oficial de l'Estat. (2021)

L'objecte del servei és la realització d'una auditoria interna del sistema de gestió de qualitat (SGC) segons la Norma ISO 9001:2015 implantat a la seu de la Impremta Nacional de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat situada a l'Avinguda de Manoteras 54, Madrid.
L'auditoria pretén verificar:

 • Que el sistema de gestió és adequat i compleix els requisits establerts a la norma ISO 9001:2015
 • La conformitat de les activitats realitzades respecte dels documents que descriuen el sistema de gestió.
 • El grau dimplantació i leficàcia el sistema de gestió.
 • La coherència del sistema de gestió amb la política de l'organització.
 • Detecció de possibilitats de millora del sistema de gestió.

Per això, un auditor certificat va fer una revisió de la documentació que defineix el sistema de gestió, l'auditoria in situ al centre de treball objecte de l'abast del sistema de gestió i la posterior elaboració de l'informe d'auditoria i proposta de millores.

MIN. D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ | Anuari Estadístic

Treballs de recollida, depuració i validació de les taules de l'Anuari d'Estadística. (2020-2021)

L'objecte del servei consisteix en la compilació de la informació que haurà de ser publicada a l'anuari (avenç de l'anuari i l'anuari definitiu), tenint en compte les diferents fases. En un primer lloc, a través de la captació de la informació des de les respectives fonts externes al MAPA, o la recepció de la informació quan es tracta d'informació generada al mateix MAPA. Posteriorment, mitjançant la detecció i depuració d'errors i validació de les dades rebudes (comprovant totals, referències temporals… i resolent els problemes que puguin sorgir). Les incidències generades es retornen a les fonts originals per tal d'esmenar-les. Es realitza també una comparativa de les dades amb exercicis anteriors.

Durant el primer semestre de l'any, es reb la informació de diferents fonts oficials amb les dades de les taules que conformen l'anuari sobre els sectors d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació i es validen per incorporar-los a l'anuari. Un cop validats es dóna format a les taules i es remet al Ministeri per editar-lo al llarg del segon semestre.

DEP. OURENSE | Implantació del compostatge domèstic

Programa d'implantació de compostatge domèstic a diferents municipis d'Ourense. (2021)

La Deputació d'Ourense ha impulsat un projecte de formació i seguiment de compostatge domèstic a diferents municipis de la província d'Ourense, dirigit principalment als veïns amb horts i/o jardins que puguin aprofitar els seus residus orgànics per generar compost.

Un equip tècnic de sm treballa estretament amb la Diputació d'Ourense per visitar als seus domicilis tots els veïns/es que s'hagin sumat a aquesta iniciativa per la qual reben un compostador muntat i preparat per funcionar, un manual de compostatge i una formació suficientment àmplia per poder realitzar amb facilitat el seu propi compost i posteriorment utilitzar-lo als horts i jardins.

A més, sistemes mediambientals ha posat en marxa també un programa de seguiment i valoració del procés i del compost on es tornen a visitar els domicilis per resoldre dubtes i avaluar l'estat de les composteres i del compost.

METRO DE MADRID | Atenció i informació al client

Servei d'atenció i informació al client a la xarxa de Metro de Madrid. (2021-2023)

Sm, sistemes mediambientals s'encarregade dur a terme les accions informatives proposades per Metro de Madrid relacionades amb les campanyes de comunicació per al foment de l'ús del transport públic.

L'equip de treball, compost per promotors i supervisors, treballa des de qualsevol de les estacions de metro coordinats sempre per l'equip de direcció del servei, a més de l'equip de suport, que dóna cobertura a aspectes tècnics com ara compres, informàtica, rrhh o control de qualitat.

Aquestes campanyes de comunicació i/o promocionals estan dirigides als usuaris de metro amb l'objectiu d'informar l'usuari sobre les novetats o possibles afectacions per talls a les línies de metro de la ciutat de Madrid. Totes aquestes accions tracten de fomentar l'ús del transport públic com a millor opció creant així una ciutat més sostenible, neta i conscienciada. Les accions no es limiten simplement a la coordinació i el seguiment de persones, sinó que inclouen el desenvolupament de propostes, campanyes, informes de millora, etc…


 

CALVIÀ 2000 | Campanyes de sensibilització ambiental

Serveis de sensibilització ambiental del municipi de Calvià per a la implantació de diferents campanyes, inclosa la de recollida selectiva de residus orgànics. (2021-2022)

Sm, sistemas medioambientales desenvolupa el servei de sensibilització ambiental en diferents àmbits específics per a l'empresa municipal Calvià 2000, S.A. (Mallorca) per la implantació de diferents campanyes. La principal campanya que es porta a terme dins del servei és la Campanya de comunicació per la implantació de la recollida selectiva de residus orgànics mitjançant un cinquè contenidor amb targeta. L'equip d'sm s'encarrega de:

 • Coordinació de la campanya
 • Disseny dels elements de comunicació
 • Realització de xerrades informatives amb el veïnat
 • Informació a la ciutadania del funcionament i entrega i registre de les targetes identificatives

A més també es realitzen accions d'educació ambiental a centres educatius, tallers adreçats a la ciutadania i accions de prevenció de residus dirigides als sectors comercials i HORECA.

AJ. GAVÀ | Implantació de la recollida "porta a porta"

Implantació i desenvolupament del sistema de recollida de residus comercials "Porta a Porta" a Gavà. (2021-2022)

L'Ajuntament de Gavà ha implantat recentment la recollida de residus comercials porta a porta mitjançant contenidors per a cada establiment. L'equip tècnic de sm porta a terme les feines de seguiment, informació, inspecció i control dels usuaris d'aquest servei, realitzant les tasques següents:

 • Visitar tots els comerços del municipi per assegurar-ne la correcta participació en el sistema.
 • Informar sobre el sistema de recollida porta a porta comercial i en general sobre qualsevol aspecte de la recollida de residus.
 • Recollir i esmenar les incidències fruit de les visites en coordinació amb els tècnics municipals.
 • Revisar la idoneïtat dels contenidors dels comerços i proposar-ne esmenes.
 • Informar del servei als nous establiments.
 • Detectar i notificar zones inspeccionades i/o dels espais on es presentin situacions no adequades en relació amb la gestió dels residus.
AJ. GAVARDA| Projecte educatiu 50/50

Implantació i desenvolupament del projecte deducació ambiental 50/50. (2021-2022)

El concepte del projecte 50/50 va ser creat a Alemanya amb la idea de fer partícips a les escoles en activitats d'estalvi energètic mitjançant la creació d'incentius econòmics. Com que el projecte va ser tot un èxit es va expandir a altres països mitjançant el projecte europeu Euronet 50/50 fins arribar al territori.


A través d'una sèrie de reunions, es fomenta l'estalvi energètic amb mesures que l'equip energètic proposa i es converteixen en bons hàbits per a l'eficiència en l'ús de recursos i la cura del medi ambient. En aquest projecte els alumnes són els protagonistes ja que són ells els encarregats d'anar a les reunions i pensar les mesures que cal implantar a cost zero per obtenir un benefici econòmic i reduir les nostres emissions de diòxid de carboni.

AJ. ANTELLA | Projecte 50/50 a l'escola pública

Programa 50/50 d'educació ambiental en centres escolars públics. (2021-2022)

El programa 50/50 és un projecte educatiu entorn de l'estalvi i l'eficiència energètica implantat al col·legi públic. L'objectiu és conscienciar i fomentar hàbits sostenibles tant als alumnes com a la comunitat educativa en general per reduir els consums i poder cuidar el medi ambient.

Mitjançant la metodologia Euronet 50/50 max, projecte europeu que incentiva l'estalvi energètic a edificis públics a partir de l'aplicació de bones pràctiques en l'ús i la gestió de l'energia, s'incentiva econòmicament l'estalvi energètic aconseguit. L'Ajuntament es compromet a tornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i el centre escolar es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte.

Això es duu a terme amb la creació d'un equip energètic format pels alumnes i representants de tots els àmbits de la comunitat educativa on es proposen mesures i canvis d'hàbit a cost zero per implementar al centre. L'estalvi econòmic aconseguit després reverteix al centre a través de la implantació de mesures energètiques.

AJ. XERESA | Projecte 50/50 a centres escolars

Programa 50/50 d'estalvi i eficiència energètica a les escoles públiques. (2021-2022)

sm, com a empresa experta en programes d'estalvi energètic i en educació ambiental, desenvolupa el programa 50/50 a l'Ajuntament de Xeresa (València), on s'implanta al col·legi públic amb la finalitat de reduir el consum d'aigua i la factura energètica, a més de potenciar la participació de tota la comunitat educativa.

Mitjançant la metodologia Euronet 50/50 max, projecte europeu que incentiva l'estalvi energètic a edificis públics a partir de l'aplicació de bones pràctiques en l'ús i la gestió de l'energia, s'incentiva econòmicament l'estalvi energètic aconseguit. L'Ajuntament es compromet a tornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i el centre escolar es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte.

Mitjançant sessions formatives pràctiques que fomenten l'eficiència energètica i l'ús responsable de l'aigua a través de la creació d'un equip energètic, es realitza la diagnosi del consum d'energia i d'aigua a l'escola.

A partir d'aquí s'elabora un pla d'estalvi i es fa un seguiment de les mesures establertes i de l'evolució dels resultats obtinguts.

TMB | Serveis informatius de mobilitat

Serveis informatius de promoció i assistència en esdeveniments propis de Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A., Transports de Barcelona S.A. i Projectes i Serveis a la Mobilitat. (2021-2022)

Sm duu a terme les accions informatives proposades per TMB en referència al nou projecte "T-mobilitat". Aquestes campanyes de comunicació o promocionals són concretes del programa T-mobilitat i tenen una durada de 1 any, amb el principal objectiu de fomentar l'ús del transport públic com la millor opció, creant així una ciutat més sostenible, neta i conscienciada.

Diferents equips de promotors, formats per a aquest efecte i dirigits i supervisats per un coordinador, s'encarreguen de les diferents accions programades, incloent-hi el desenvolupament de propostes, campanyes i informes de millora. Les accions estan dirigides a tots els usuaris de transport públic de la ciutat de Barcelona:

 • Promocions comercials de nous serveis - Distribuir informació sobre els serveis que ofereix TMB - Promoció d'articles propis de TMB - Fidelització de clients per millorar el posicionament de marca - Accions informatives derivades de les afectacions o novetats de la prestació del servei - Altres tasques similars relacionades amb la promoció de serveis, accions especials i assistència en campanyes o esdeveniments organitzats per TMB.