Ajuts compensatoris per costos d'emissió indirectes de CO2

R.D. 1055/2014 pel qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de les subvencions per a 2014 i 2015.

Reial Decret 1055/2014, de 12 de desembre, pel qual es crea un mecanisme de compensació de costos d'emissions indirectes de gasos d'efecte hivernacle per a empreses de determinats sectors i subsectors industrials als quals es considera exposats a un risc significatiu de «fugida de carboni »i s'aproven les bases reguladores de la concessió de les subvencions per als exercicis 2014 i 2015 (BOE núm 315, de 2014.12.30).
 
Objecte.
Constitueix l'objecte d'aquest Reial decret la creació d'un mecanisme de compensació dels costos indirectes imputables a les emissions de gasos d'efecte hivernacle repercutides en els preus de l'electricitat del qual podran beneficiar-se les instal·lacions pertanyents a sectors exposats a un risc significatiu de «fugida de carboni », així com l'aprovació de les bases reguladores de la concessió de les corresponents subvencions, d'acord amb el que preveu la normativa de la Unió Europea i nacional aplicable.
 
Finalitat i forma.
costes emisión co2Aquest mecanisme de compensació, denominat «Ajudes compensatòries per costos d'emissions indirectes de CO2», té com a finalitat evitar en el possible que un beneficiari estigui exposat a un risc significatiu de «fugida de carboni», si els seus competidors de tercers països no s'enfronten als mateixos costos de CO2 en els preus de l'electricitat i si aquest beneficiari no pot repercutir aquests costos en els preus del producte sense perdre una part significativa del mercat.
Aquest mecanisme de compensació adoptarà la forma de subvenció.
 
Àmbit d'aplicació temporal.
El que disposa aquest Reial decret és aplicable a les subvencions que es convoquin en els anys 2014 i 2015.
 
Beneficiaris.
Podran acollir-se a les ajudes que regula aquest Reial decret les societats mercantils del sector privat, estiguin incloses o no en el règim de comerç d'emissions, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estiguin vàlidament constituïdes en el moment de presentar la sol·licitud, que realitzen una o diverses activitats en els sectors o produeixin els productes, enumerats en l'annex II de la Comunicació de la Comissió (2012/C158/04) sobre directrius relatives a determinades mesures d'ajuda estatal en el context del règim del comerç de drets de emissió de gasos d'efecte hivernacle, publicada en el «Diari Oficial de la Unió Europea», nombre C 158, de 5 de juny de 2012 (d'ara endavant les Directrius), sota els codis NACE que s'expliciten en el mateix.
No obstant això, en les convocatòries anuals d'ajudes que derivin d'aquest Reial decret han de figurar sempre les relacions últimes dels sectors i productes que hagi aprovat la Comissió Europea.
No podran obtenir la condició de beneficiari les empreses que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
No podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats en qui concorri algunes de les circumstàncies detallades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 
Criteris d'avaluació.
Les sol·licituds s'avaluaran d'acord amb el compliment dels següents criteris:
Estar en risc de fuga de carboni, segons el que disposen els apartats 15 i 16 de l'article 10 bis de la Directiva RCDE de la UE, en relació a les activitats o productes definits a l'annex II de les Directrius, per haver incorregut en costos d'emissions indirectes de CO2, com a conseqüència dels processos de producció i / o haver fet activitats comercials amb tercers països.
Haver acreditat activitat productiva durant els corresponents exercicis en què s'efectuïn convocatòries derivades d'aquest Reial decret.
 
Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds i de la corresponent documentació serà de trenta dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l'Estat», llevat que aquesta determini un altre termini de presentació.
 
Formalització i presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds dels ajuts i la resta de documentació a aportar seguiran el model establert en la corresponent convocatòria. Estaran disponibles, des de la publicació de la convocatòria, al Portal d'Ajuts allotjat a la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, on es disposaran els mitjans electrònics d'ajuda necessaris.
 
Veure R.D. 1055/2014 pdf

 

Veure més notícies