Ajuts | Programa de projectes innovadors i experimentals

Subvencions destinades a ens locals dins l'Estratègia Catalana per l'Ocupació. (Fins 10 oct)
 
A sm pensem que el nostre projecte innovador Green Push® encaixa perfectament amb l'objecte d'aquesta subvenció, ja que és referent a formar els joves i afavorir la seva inserció en el món laboral, prioritàriament els joves desocupats que ni estudien ni treballen. El projecte té com a fil conductor el medi ambient,  i l’objectiu és:
 
  • Apropar el jove a diferents camps del medi ambient relacionats amb el que és quotidià per despertar el seu interès per algunes de les modalitats que es tracten.
  • Orientar al jove oferint-li un ventall de possibilitats laborals i de desenvolupament personal per descobrir.
  • Plantejar la continuïtat del programa formatiu i d’especialització que condueixi a la persona a l’objectiu final d’inserció laboral
 
sm ofereix la seva col·laboració i dedicació en la presentació d’aquest projecte innovador.
 
Resolució TSF/1592/2016, de 23 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals.
El Pla general d’ocupació de Catalunya-Estratègia Catalana per l’Ocupació 2012-2020 estableix, entre altres mesures, la possibilitat de desenvolupar programes que donin suport a la realització de projectes integrals que fomentin el desenvolupament local i l’activitat econòmica dels territoris i dels sectors per tal de millorar les possibilitats d’inserció de les persones desocupades. 
 
Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent al l’any 2016 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions per a la realització de projectes innovadors i experimentals.
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats locals següents: 
a) Els ajuntaments i consells comarcals de Catalunya i els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de promoció de l’ocupació i desenvolupament local, dependents o vinculades a aquells, que representen municipis de més de 20.000 habitants.
b) Les entitats jurídiques de creació voluntària d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques amb competències en promoció de l’ocupació i desenvolupament local, constituïdes d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que abastin un territori de més de 10.000 habitants.
 
Aquestes entitats locals hauran d’haver obtingut anteriorment una subvenció en el marc del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, regulat actualment a l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.
 
També podran participar en aquest Programa les entitats locals següents, corresponents als àmbits territorials previstos als articles 15.2 i 15.3 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:
a) Els ajuntaments i consells comarcals, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de promoció de l’ocupació i desenvolupament local, dependents o vinculades a aquells.
b) Les entitats jurídiques de creació voluntària d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, constituïdes d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 
Aquestes entitats locals hauran d’acreditar que disposen de documents de planificació territorial en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local (plans o qualsevol altre instrument de planificació territorial). Els criteris de valoració per al Programa de projectes innovadors i experimentals, així com la seva ponderació es troben establerts a la base 12 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre, (DOGC núm. 6975, de 14.10.2015)
 
El termini de presentació de sol·licitud és fins al 10 d’octubre de 2016.
 
Veure Resolució TSF/1592/2016 pdf
 

Veure més notícies +