Aprovat el Reglament General de la Llei de Costes

Desenvolupa i aplica la reforma de la Llei de Costes de 2013 (Llei 2/2013 de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988).

 
El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, ha acordat el Reial Decret pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Costes, l'instrument adequat per a desenvolupar i aplicar la Llei 22/1988 de Costes i la Llei 2/2013 de Protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988.
 
Incrementa la seguretat jurídica dels actors sobre el litoral i enforteix els mecanismes de protecció de les nostres costes, tant en el seu vessant preventiu com defensiva, compatible amb l'impuls de l'activitat econòmica i la generació d'ocupació. El Reglament incorpora, per primera vegada en la legislació sobre costes, els efectes del canvi climàtic pel que el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient està elaborant una estratègia per a l'adaptació de la costa als seus efectes.
 
El Reglament assoleix l'equilibri entre un alt nivell de protecció ambiental, enfortint els mecanismes de protecció, tant en el seu vessant preventiu com defensiva, i una activitat respectuosa amb el medi ambient compatible amb l'impuls de l'activitat econòmica i la generació d'ocupació.
 
Ley de costas
PRIMERA ESTRATÈGIA SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC AL LITORAL
El Reglament recull les previsions de la Llei de 2013 respecte als efectes del Canvi Climàtic al litoral. La Llei de 1988 i el reglament de 1989 no contenien la menor previsió. El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient està elaborant una Estratègia per a l'Adaptació de la costa al canvi climàtic que actualment està en fase d'avaluació ambiental estratègica. Es presentarà abans del final de la legislatura i es coordinarà amb les CCAA.
 
El Reglament preveu la possibilitat de declarar en regressió certs trams de costa, en els quals es restringiran les ocupacions, concretant els criteris tècnics per a determinar-los i per als concessionaris d'ocupacions a la costa es preveu l'obligació d'adoptar mesures d'adaptació a l'efecte del canvi climàtic.
 
CONSTÀNCIA REGISTRAL DEL QUE ÉS DOMINI PÚBLIC
El Reglament introdueix importants novetats en la tramitació dels procediments de delimitació, amb la finalitat de sigui obligatori el seu registre i l'adequada coordinació entre Costes, Registre de la Propietat i cadastres.
 
Només amb aquesta coordinació s'aconseguirà la seguretat jurídica amb la qual han de comptar els interessats, espanyols i estrangers, a l'hora de conèixer si els béns formen part del domini públic marítim terrestre.
 
Es tracta, amb totes aquestes mesures, que ningú pugui comprar un habitatge o altres béns a la costa i descobrir després que no li pertanyen perquè són d'ús públic.
 
PROHIBICIÓ D'EDIFICAR A LA COSTA
Entre els principis que caracteritzen aquesta norma destaquen la prohibició de noves edificacions i construccions a la costa així com de les obres que suposin qualsevol augment de volum, altura o superfície de les edificacions existents i l'exigència d'eficiència energètica i d'estalvi d'aigua a les obres que s'autoritzen en els edificis a la costa.
A més, el Reglament exigeix un informe ambiental autonòmic per autoritzar la pròrroga de concessions d'activitats potencialment contaminants que recull la Llei.
 
MÀXIMA PROTECCIÓ DELS TRAMS NATURALS DE LES PLATGES
La norma diferència entre els trams urbans i naturals de les platges i s'atorga un major nivell de protecció ambiental als trams naturals. El Reglament desenvolupa aquesta diferenciació legal i concreta el règim d'ocupació i d'ús d'ambdós trams, restringint les ocupacions en els trams naturals de les platges, mentre que en els urbans es garanteix una adequada prestació de serveis sempre que sigui compatible amb el seu ús comú . En tot cas, es garanteix l'ús públic de les platges, de qualsevol classe, per tots els ciutadans.
 
Pel que fa als esdeveniments a les platges, el Reglament concreta els requisits, límits i les condicions en què són possibles, garantint la seva conservació i entenent a més que aquestes ocupacions es restringeixen als trams urbans. Així, només s'admeten els esdeveniments d'interès general i repercussió turística si es garanteix una completa conservació mediambiental de la platja, per la qual cosa s'exigeix la prestació de les garanties econòmiques.
 
CRITERIS CLARS PER A ATORGAR CONCESSIONS
Pel que fa a les concessions, la novetat a destacar és el termini màxim pel qual poden ser atorgades, dins del límit de 75 anys establert a la Llei 2/2013, de 29 de maig, i es regulen 3 supòsits diferents amb màxims de 75 , 50 i 30 anys. Per a la determinació dels terminis es recullen els criteris a tenir en compte com són l'adequació al mitjà de la instal·lació, el grau d'interès que representi per al domini públic marítim-terrestre o els seus usuaris, la seva ubicació en ribera de la mar o fora de la mateixa i el contingut de l'estudi econòmic-financer o, si no, el volum de la inversió a amortitzar.
 
S'obre la possibilitat de prorrogar aquestes concessions per un termini de fins a 75 anys (en el cas de les autoritzacions de fins a 4 anys), amb el requisit que s'acrediti la seva sostenibilitat ambiental i es permet la transmissió dels drets de les concessions, prèvia autorización.Al respecte, es recull la possibilitat de transmetre les concessions entre vius, sempre que l'Administració reconegui el compliment per part de l'adquirent de les condicions establertes en la concessió.
 
MILLORAR LA REALITAT ECONÒMICA I SOCIAL DE LES NOSTRES COSTES
La Llei de Costes aporta solucions a més de 500.000 ciutadans que es van veure afectats per l'anterior normativa de 1988 i es preveu que pot facilitar la generació de prop de 150.000 llocs de treball directes i uns 2.000 milions d'euros relacionats amb l'activitat econòmica a la costa.
 
La clarificació sobre els criteris per a l'establiment d'activitats a la costa que estableix el Reglament, sota estrictes estàndards ambientals de protecció de la nostra costa, pot assegurar la situació a uns 1.000 hotels ja existents de manera legal, que ara podran prolongar els negocis i fer reformes per modernitzar-se i guanyar qualitat, sempre que no augmentin la seva mida i millorin la seva eficiència ambiental. Això servirà per protegir els més de 80.000 llocs de treball que generen.
 
Així mateix, s'ordena definitivament la situació d'uns 3.000 xiringuitos, que suposen uns 50.000 llocs de treball directes i es garanteix l'activitat de més de 1.600 empreses i indústries que estaven destinades a desaparèixer a partir de l'any 2018, evitant així la destrucció de milers de llocs de treball en tot Espanya.
 
Així mateix, es dóna seguretat jurídica a 13.000 habitatges que es van construir en el seu dia legalment a la nostra costa. Totes elles podran prorrogar les seves concessions. A més aporta més seguretat als xiringuitos i altres establiments pel que fa a terminis i condicions de la concessió, exigint-los així mateix més en termes d'ordenació i cura de les platges.
 
(Font: Magrama)
 
Veure més notícies