Avaluació ambiental | Nou Avantprojecte de Llei

La nova llei garanteix un elevat nivell de protecció del medi ambient i reforça la seva naturalesa preventiva, unificant en una norma les lleis d'avaluació ambiental.

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient presenta l'Avantprojecte de Llei d'Avaluació Ambiental, que té com a objectiu garantir un alt nivell de protecció del medi ambient a través de la prevenció. A més, unifica en una norma les lleis d'avaluació ambiental estratègica i d'avaluació d'impacte ambiental i determina amb més precisió els tràmits administratius.
Aquest Avantprojecte preveu, d'acord amb les directives comunitàries, que se sotmetin a avaluació ambiental els plans, programes o projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient. En aquest sentit, estableix que l'avaluació sigui especialment garantista en el cas dels projectes per als quals es prevegin impactes significatius, però més àgil i menys costosa per a les iniciatives amb una menor incidència ambiental.
Entre altres mesures, la norma especifica que la manca de pronunciament de l'òrgan ambiental en els terminis legalment establerts en cap cas podrà entendre com una avaluació ambiental favorable. Exigeix, així mateix, una major qualitat en els estudis i documents sobre els quals s'han de pronunciar els òrgans ambientals.

REDUCCIÓ D'EXPEDIENTS I TERMINIS
Des del punt de vista dels procediments, l'Avantprojecte ajusta els temps de tramitació, especialment en l'avaluació d'impacte ambiental, i estableix un termini d'entre 4 i 6 mesos de durada, el que evitarà dilacions de difícil justificació des del punt de vista ambiental. La mitjana actual de resolució dels projectes subjectes al procediment complet d'avaluació d'impacte ambiental se situa en 3,4 anys.
La norma pretén, per tant, solucionar els problemes detectats en l'àmbit de l'avaluació ambiental, ja que en l'actualitat existeixen al voltant de 10.000 expedients pendents de resoldre en el conjunt de les administracions.
La futura Llei, alhora que garanteix un alt nivell de protecció mediambiental, tindrà efectes positius sobre el creixement i l'ocupació, ja que les tramitacions ajustades als nous terminis incentivaran la inversió i, en simplificar els procediments administratius, també promourà la generació de llocs de treball.
En concret, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient estima que tindrà un impacte sobre l'activitat econòmica de 1.000 milions d'euros i que generarà uns 80.000 llocs de treball.

FRACTURA HIDRÀULICA I CANVI CLIMÀTIC
D'acord amb l'Avantprojecte de llei presentat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme al Consell de Ministres el passat 1 de març (actualment en tramitació parlamentària), la futura Llei sotmetrà a avaluació tots els projectes que requereixin la utilització de tècniques de fracturació hidràulica o "fracking" per a l'extracció de hidrocarburos.Hasta ara, aquesta tècnica no estava regulada expressament per la normativa.
Una altra de les novetats introduïdes en la norma és que integra l'estudi dels efectes dels projectes sobre el canvi climàtic i que crea els bancs de conservació de la naturalesa, un nou instrument de mercat per compensar, reparar o restaurar les possibles pèrdues netes de els valors naturals.

COORDINACIÓ AMB CCAA I INFORMACIÓ PÚBLICA
L'Avantprojecte presentat hoyestablece una detallada regulació dels procediments ambientals d'aplicació en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, mentre que les comunitats autònomes que decideixin establir la seva pròpia normativa de respectar els principis bàsics continguts en la nova Llei
Amb aquesta finalitat, la Conferència Sectorial de Medi Ambient assumirà el paper de fòrum per a la proposta i el debat de les reformes legislatives necessàries per a l'adaptació de la normativa autonòmica a la futura Llei d'Avaluació Ambiental.
Finalment, també promou les noves tecnologies i l'accés dels ciutadans a l'Administració electrònica i, en l'àmbit de la participació, afavoreix el tràmit d'informació pública al ciutadà, tot això orientat, en definitiva, a sumar esforços per a una protecció efectiva del medi ambient.

 

Veure més notícies

veure