Convocatòria LIFE+ 2013

Ja està oberta la convocatòria dels projectes europeus LIFE+ amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament sostenible (fins el 25 de Juny de 2013).

El Programa LIFE+ es l'únic instrument financer de la Unió Europea dedicat de forma exclusiva al medi ambient, per al període 2007-2013. L'objectiu general és el de contribuir a l'aplicació, actualització i desenvolupament de la política i la legislació comunitària en matèria de medi ambient, inclosa la integració del medi ambient en altres polítiques, amb la finalitat  de contribuir al desenvolupament sostenible. En particular, LIFE+ recolzarà l'aplicació del 6è PMA, incloses les estratègies temàtiques i financiarà mesures i projectes amb valor afegit europeu en els Estats membres.

La Comissió Europea va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea (2013/C 47/21) el dia 19 de febrer de 2013 la Convocatòria LIFE+ 2013. Tambén s'ha publicat al Boletín Oficial del Estado la Resolució de 25 de febrer de 2013, de la Subsecretaria, per la que s'anuncia el termini de presentació de solicituds d'ajuda a projectes susceptibles d'ésser financiats per l'Instrument Financer LIFE+ de la Unió Europea, en els àmbits temàtics de LIFE+ Naturalesa i Biodiversitat, LIFE+ Política i Governança mediambientals i LIFE+ Informació i Comunicació, convocatòria 2013 (BOE nº 53, de 2 de març de 2013).

Objectius principals:

 • Canvi climàtic : estabilitzar la concentració de gasos d'efecte hivernacle a un nivell que impedeixi que l'escalfament global superi 2º C.
 • Aigua : contribuir a la millora de la qualitat de l'aigua desenvolupant mesures rendibles per aconseguir un bon estat ecològic amb vista a elaborar el primer pla hidrogràfica ; fic de conca d'acord amb la Directiva 2000/60/CE (Directiva marc de l'aigua).
 • Aire : assolir nivells de qualitat de l'aire que no donin lloc a riscos o efectes negatius significatius en la salut humana i el medi ambient.
 • Sòl : protegir i assegurar l'ús sostenible del sòl preservant les seves funcions i impedint les amenaces a aquest, així com reduint els efectes d'aquestes amenaces i restaurant els sòls degradats.
 • Medi ambient urbà : contribuir a millorar el comportament mediambiental de les zones urbanes europees.
 • Soroll : contribuir al desenvolupament i l'aplicació de polítiques en matèria de soroll ambiental.
 • Productes químics : millorar la protecció del medi ambient i la salut davant els riscos que presenten els productes químics d'aquí al 2020 aplicant la legislació sobre productes químics, en particular el Reglament (CE) núm 1907/2006 REACH i l'estratègia temàtica sobre l'ús sostenible dels plaguicides.
 • Medi ambient i salut : desenvolupar la base d'informació per a la política de medi ambient i salut (Pla d'Acció Medi Ambient i Salut).
 • Recursos naturals i residus : desenvolupar i executar polítiques dissenyades per garantir una gestió sostenible dels recursos naturals i els residus, millorar el comportament mediambiental dels productes, una producció i unes pautes de consum sostenibles, i la prevenció, la recuperacióny el reciclatge dels residus. Contribuir a la implementació eficaç de l'estratègia temàtica de prevencióny reciclatge dels residus.
 • Boscos : proporcionar, especialment a través d'una xarxa de coordinació de la UE, una base completa i concisa d'informació pertinent a efectes de l'elaboració de polítiques sobre els boscos en relació amb el canvi climàtic (impacte en els ecosistemes forestals, atenuació, efectes de substitució), la biodiversitat (informació de partida i zones forestals protegides), els incendis forestals, la situació dels boscos i la seva funció protectora (aigua, sòl i infraestructures), així com contribuir a la protecció dels boscos contra els incendis.
 • Innovació : contribuir al desenvolupament i la demostració d'enfocaments polítics, tecnologies, mètodes i instruments innovadors per donar suport l'aplicació del Pla de Actuacióna favor de les Tecnologies Mediambientals (ETAP).
 • Enfocaments estratègics : fomentar la aplicació i execució eficaços de la legislació mediambiental de la Unióny millorar la base de coneixements per a la política mediambiental, millorar el comportament mediambiental de les PIME.

Les sol·licituts hauràn d'enviar-se a través de l'eina eProposal a les autoritats nacionals dels Estats membres abans del 25 de juny de 2013 a les 16:00 hores, hora de Brussel·les.

 

 Veure més notícies

veure