Creació del Consell de Desenvolupament Sostenible

Es crea un nou òrgan assessor civil per tal de complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible i amb l'Agenda 2030 .

L'Ordre PCI/169/2019 crea el Consell de Desenvolupament Sostenible com un òrgan col·legiat, amb la finalitat de ser un òrgan assessor, de col·laboració i llera de la participació de la societat civil per al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030.
 

Espanya ha adquirit un compromís polític per al compliment de l'Agenda 2030, materialitzat en l'aprovació pel Consell de Ministres el 22 de juny de 2018 del «Pla per a la implementació de l'Agenda 2030» en la qual es recull una nova visió del desenvolupament sostenible; i en l'informe sobre els mecanismes i instruments de coordinació per a la implementació de l'Agenda 2030 a Espanya, de 15 de febrer de el 2019.
 
En aquest context, es constitueix el Consell de Desenvolupament Sostenible com un òrgan col·legiat dels que preveu l'article 22.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic. El Consell està adscrit a l'Oficina de l'Alt Comissionat per a l'Agenda 2030.
 
Formaran part del Consell la persona que ostenti la presidència, 48 representants de la societat civil -11 del sector privat, tres del sistema universitari i centres de recerca, 14 de les principals plataformes i xarxes ciutadanes del tercer sector, 10 de organitzacions representatives d'interessos socials, tres de l'sector de l'economia social i les fundacions, i set experts en l'àmbit del desenvolupament sostenible-, així com dos vocals pertanyents a l'òrgan de cooperació interterritorial, que, si s'escau es constitueixi, per a la implementació de l'Agenda 2030.
 
Les funcions del Consell de Desenvolupament Sostenible seran:

  • Assessorar l'Alta Comissionada per a l'Agenda 2030 en l'elaboració i implementació dels plans i estratègies necessaris per al compliment de l'Agenda 2030.
  • Generar documents i anàlisi sobre aspectes de la implementació per a la consecució de l'Agenda 2030.
  • Contribuir a la divulgació i comunicació de l'Agenda 2030 al conjunt de la ciutadania espanyola.
  • Impulsar el diàleg entre tots els agents socials, econòmics i culturals per contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Veure BOE Ordre PCI/169/2019 pdf
 
Llegir més notícies +