Economia circular | Subvenció ARC

Ajuts per a projectes de foment de l'economia circular a empreses de Catalunya.
 
RESOLUCIÓ TES/859/2017, de 19 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular. (Fins 26 juny)
 
Aquests ajuts van dirigits a empreses privades i agrupacions d'empreses privades que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya. La finalitat de l'ajut és el de formentar projectes d'economia circular a Catalunya. 
Les actuacions subvencionables poden ser de 2 tipus:
 
Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents:
 1. Ecodisseny de productes o serveis que promogui una prevenció de residus al llarg del cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació, els quals són objecte de l’Ordre de subvenció per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.
 2. Reutilització de productes.
 3. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
 4. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.
 5. Noves aplicacions de materials reciclats.
 6. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.
 7. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

 

Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents:
 1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació, els quals són objecte de l’Ordre de subvenció per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per la reutilització i reciclatge de residus industrials.
 2. Reutilització de productes.
 3. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
 4. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.
 5. Noves aplicacions de materials reciclats.
 6. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.
 7. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.
 
L'import de l'ajut serà d'un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 30.000 euros per projecte.
 
Es consideren despeses subvencionables les que, de manera inequívoca, responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta, i es realitzin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores. En concret, es consideren despeses i inversions subvencionables:
a) Les analítiques i els assajos directament relacionats amb la qualitat ambiental del producte o servei o la seva aptitud per a l'ús.
b) El lloguer d'equips.
c) La compra d'equips, només en el cas de projectes de classe A. Solament serà subvencionable el cost imputable al termini d'execució del projecte, el qual haurà d'estar degudament justificat.
d) Els costos de consumibles i materials.
e) El personal propi: exclusivament les persones i el temps dedicat a la coordinació i execució del projecte subvencionat.
f) Les activitats de consultoria i/o enginyeria o altres serveis que siguin necessaris per a l'execució del projecte.
g) L'elaboració de l'informe de resultats de viabilitat tecnicoeconòmica ambiental.
h) Despeses indirectes. Podran ser subvencionables les despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte, sense necessitat de justificació.

 
Resolució TES/859/2017
Bases reguladores (Resolució TES/792/2017)
Vegeu més notícies