Emissions industrials | Nou R.D. 815/2013

Redueix les emissions a l'atmosfera, l'aigua i el sòl i agilitza la tramitació de les autoritzacions ambientals integrades (AAI).

Reial Decret 815/2013 pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002 de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, modificada per la Llei 5/2013 que va entrar en vigor el passat mes de juny. Amb aquests dos instruments normatius, Llei i Reial decret, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient conclou la transposició de la Directiva Europea sobre emissions industrials. Aquesta nova regulació pretén una major simplificació administrativa, aconseguir un elevat nivell de protecció mediambiental aportant major importància tant al sòl com a les aigües subterrànies i, a més, incorpora un nou capítol relatiu a la inspecció i control de les instal·lacions industrials, entre d'altres coses. Finalment, el Reial decret incorpora noves activitats industrials que s'incorporaran en l'abast del Registre Estatal d' Emissions i Fonts Contaminants (PRTR-Espanya).

Aquesta regulació reforça la prevenció i el control integrat de la contaminació i tindrà efectes en l'activitat d'unes 6.100 instal·lacions industrials com refineries, cimenteres o siderúrgiques.
El Consell de Ministres ha donat llum verda al Reial Decret pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, una nova regulació que tindrà efectes en l'activitat d'unes 6.100 instal·lacions industrials. Aquest Reial Decret desenvolupa la Llei 16/2002 de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, modificada per la Llei 5/ 2013 que va entrar en vigor el passat mes de juny.
Amb aquests dos instruments normatius, Llei i Reial decret, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient conclou una transposició rigorosa de la Directiva Europea sobre emissions industrials que resulta més exigent des del punt de vista mediambiental. A més, s'introdueixen mecanismes que agilitzaran la concessió o denegació de la corresponent autorització.

La nova regulació té com a objectius la reducció de les emissions industrials a l'atmosfera, l'aigua i el sòl i l'avanç cap a una simplificació administrativa. Per assolir un elevat nivell de protecció mediambiental, se supedita la posada en marxa de les noves instal·lacions industrials a l'obtenció d'un permís escrit, l'Autorització Ambiental Integrada (AAI). A partir d'ara, per a les instal·lacions existents serà necessari actualitzar totes les AAI amb criteris més restrictius de control d'emissions, fonamentalment de sòl i d'aigua subterrània, mitjançant un procediment simplificat.

Control de la contaminació

La norma no només manté els estàndards de control sobre la contaminació, sinó que exigeix ​​que les instal·lacions siguin inspeccionades.
Es concreten els valors límits d'emissió de les instal·lacions d'incineració i coincineració de residus, i de grans instal·lacions de combustió. Per a la resta de sectors industrials no s'especifiquen valors límit d'emissió, però han de ser establerts a l'AAI per l'autoritat competent de la comunitat autònoma.

Un capítol especialment innovador de la normativa és el relatiu a la inspecció i control. En aquest sentit, s'estableix la definició d'inspector ambiental unint la casuística que es dóna en les diferents comunitats autònomes i permetent que en les tasques d'inspecció puguin col·laborar entitats designades que demostrin la capacitat tècnica adequada.

R.D. 815/2013pdf

Llei 5/2013pdf

Veure més notícies+