Estrategia Espanyola de RSE

El 24 d'octubre, el Govern dóna llum verda a l'Estratègia Espanyola de Responsabilitat Social d'Empreses.

El Govern ha aprovat l'Estratègia Espanyola de Responsabilitat Social de les Empreses 2014-2020, un document que dotarà a Espanya d'un marc comú de referència que permetrà harmonitzar les diferents actuacions que, en relació a la RSE, s'estan desenvolupant tant en l'àmbit públic com en el privat.
 

RSE

El Govern ha aprovat l'estratègia espanyola de RSE que va estar a punt de no tirar endavant fins a l'últim minut. L'Estratègia respon a les recomanacions plasmades en l'Estratègia Renovada de la UE sobre Responsabilitat Social de les Empreses. Es tracta d'un document que compromet a les empreses, les AA.PP. i la resta d'organitzacions per avançar cap a una societat i una economia més competitiva, productiva, sostenible i integradora.
 
Per a això el Govern habilitarà una eina telemàtica i un procediment de publicació de les memòries i informes de responsabilitat social i sostenibilitat sense càrregues administratives addicionals. També s'avança la constitució d'un grup de treball interministerial per a la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la nova Directiva sobre divulgació d'informació no financera. Així mateix, el Ministeri posarà en marxa l'Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses en el si del CERSE i un grup de treball amb les CC.AA en la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.
 
La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, va explicar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que l'objectiu és tenir una visió global, un marc d'estratègia nacional i aprovar estratègies responsables en les empreses presents a la societat espanyola. Voluntat, creació de valor compartit, competitivitat, major cohesió social, transparència, sostenibilitat i protecció dels drets humans són els fins d'aquesta llei. La iniciativa compta amb deu línies d'actuació i 60 mesures que es dirigeixen a les empreses privades, però també a les públiques. La publicació de les memòries sobre responsabilitat social serà voluntària. «El primer que publicarem al portal serà la memòria de l'Administració de l'Estat», va anunciar Báñez.
El Consell de Ministres va adoptar l'acord pel qual s'aprova l'Estratègia Espanyola de Responsabilitat Social de les Empreses 2014-2020, un document que dotarà al nostre país d'un marc comú de referència que permetrà harmonitzar les diferents actuacions que, en relació a la responsabilitat Social, s'estan desenvolupant tant en l'àmbit públic com en el privat.
 
Durant la seva intervenció, Báñez ha explicat que "l'Estratègia és un document que és el resultat de més d'un any de treball en l'elaboració del han participat els quatre grups que componen el Consell Estatal de Responsabilitat Social de les Empreses (administracions públiques, empreses, sindicats i societat civil organitzada), a més d'altres ministeris, les comunitats autònomes, les entitats locals, responsables d'RSE de grans empreses i experts acadèmics ". Al seu torn, la ministra va destacar que l'estratègia suposa un pas més en el compliment dels acords assolits entre el govern i els interlocutors socials el passat 29 de juliol al Palau de la Moncloa.
 
L'Estratègia Espanyola de Responsabilitat Social de les Empreses aspira a impulsar accions que persegueixen els següents objectius:
• Reforçar i alinear els compromisos de les empreses i de les administracions públiques amb les necessitats i preocupacions de la societat espanyola, entre les quals hi ha la generació d'ocupació.
• Contribuir a reforçar els models de gestió sostenibles que ajudin a les empreses a ser més competitives ia les administracions públiques més eficients.
• I, finalment, potenciar aquells programes de responsabilitat social que impulsin la MARCA ESPANYA, la credibilitat internacional i la competitivitat de l'economia espanyola, al costat de la sostenibilitat i la cohesió social.
L'esborrany de l'Estratègia va ser aprovat en la sessió plenària del CERSE que es va celebrar el passat 16 de juliol i va ser sotmès a un procés d'informació pública.
 
6 principis, 4 objectius, 10 línies d'actuació i 60 mesures
En relació a la seva estructura, l'Estratègia part de 6 principis, marca 4 objectius estratègics i 10 línies d'actuació amb les seves corresponents mesures que conflueixen en una visió: donar suport al desenvolupament de les pràctiques responsables de les organitzacions públiques i privades per tal que es constitueixin en un motor significatiu de la competitivitat del país i de la seva transformació cap a una societat i una economia més productiva, sostenible i integradora.
 
 
 1. COMPETITIVITAT. La posada en marxa d'actuacions en matèria de Responsabilitat Social es pot identificar com una aposta per l'excel·lència en la gestió de les empreses que redunda en la millora del seu posicionament en el mercat, en la seva productivitat, rendibilitat i sostenibilitat.
 2. La Responsabilitat Social facilita la innovació en incorporar noves formes de gestió que afavoreixen la creació de nous productes i serveis donant resposta a reptes socials i ambientals.
 3. COHESIÓ SOCIAL. La RSE ha d'augmentar l'eficàcia de les organitzacions en la promoció de la igualtat d'oportunitats i la inclusió social.
 4. La valoració de l'RSE per la societat, la seva millor forma de promoció, requereix que els ciutadans identifiquin la mateixa com un element de cohesió social per ajudar a reduir els efectes socials de la crisi econòmica, principalment la pèrdua de llocs de treball, i amb la creació d'ocupació.
 5. CREACIÓ DE VALOR COMPARTIT. L'aplicació dels criteris i valors de la RSE, en col·laboració efectiva amb els grups d'interès, contribueix a generar i reforçar l'impacte positiu. Ha de contribuir a identificar, prevenir i eliminar els impactes negatius i crear més valor, no només per a la pròpia organització que els aplica sinó també per a aquells amb els que ho comparteix que són els principals grups d'interès involucrats en la seva activitat i la societat en general .
 6. L'objectiu d'aquesta aplicació ha de ser maximitzar la creació de valor compartit per als seus propietaris i / o accionistes i per a les altres parts interessades i la societat en sentit ampli, per tal d'identificar, prevenir i atenuar les seves possibles conseqüències adverses.
 7. SOSTENIBILITAT. L'RSE es constitueix com un instrument per desenvolupar organitzacions conscients del seu paper principal en l'assoliment d'un desenvolupament humà, econòmic, i mediambiental sostingut en el temps per a les societats en què s'integren.
 8. És possible una evolució justa i responsable cap a una economia més competitiva que doni lloc a un desenvolupament sostenible i aconsegueixi progrés social.
 9. TRANSPARÈNCIA. La RSE contribueix a promoure organitzacions exemplars i transparents, la qual cosa redunda en un augment de la credibilitat i de la confiança. Les empreses i organitzacions socialment responsables dialoguen amb els seus interlocutors i adquireixen compromisos amb els grups d'interès, la qual cosa facilita que aquests puguin prendre decisions millor informades. Això repercuteix de manera directa en la seva reputació de cara a la resta de la societat.
 10. Una organització socialment responsable ha de considerar tots els seus aspectes (econòmics, socials, laborals, mediambientals, bon govern ...). Una bona pràctica en un dels aspectes no pot ser considerada com un aval d'RSE sense conèixer i tenir en consideració la resta dels aspectes.
 11. VOLUNTAT. L'adopció de polítiques de responsabilitat social és voluntària, requereix un compromís i suposa un valor afegit al compliment de la normativa vigent. El compromís assumit voluntàriament amb les parts interessades, ha de ser la base del compliment de les expectatives que generin les organitzacions.
 

Els objectius al voltant dels quals es vertebren les 10 línies d'actuació són:
• Objectiu 1. Impulsar i promoure l'RSE, tant a les empreses, incloses les PIMES, com a la resta d'organitzacions públiques i privades, en les seves
 actuacions en els diversos àmbits geogràfics en els quals operen.
• Objectiu 2. Identificar i promoure l'RSE com a atribut de competitivitat, de sostenibilitat i de cohesió social.
• Objectiu 3. Difondre els valors de la RSE en el conjunt de la societat.
• Objectiu 4. Crear un marc de referència comú per a tot el territori en matèria d'RSE, que garanteixi el compliment i respecte dels principis de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la Unitat de Mercat i permeti una major coordinació i sinergies en aquesta matèria.
 
Les 10 línies d'actuació en què s'emmarquen les 60 mesures concretes són:
 
1. Promoció de la RSE com a element impulsor d'organitzacions més sostenibles. L'objectiu d'aquesta línia d'actuació és estendre la cultura de la Responsabilitat Social al conjunt de la societat a través d'actuacions com la promoció dels seus principis, les recomanacions de consens internacional en aquesta matèria i la difusió de bones pràctiques en aquest àmbit.
Entre les mesures que inclou, i per millorar la transparència i afavorir que tant les empreses com la resta de les organitzacions puguin fer públics els seus informes de responsabilitat social i sostenibilitat, la ministra va anunciar que "el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social posarà en marxa a els propers mesos una eina telemàtica i un procediment de publicació de les memòries i informes de responsabilitat social i sostenibilitat que realitzin les empreses sense càrregues administratives addicionals ".
Aquestes memòries, i les seves corresponents verificacions, seran publicades al Portal de la Responsabilitat Social, un nou espai que s'ubicarà al web del mateix Ministeri i que donarà visibilitat a les memòries de RSE i sostenibilitat de forma sistemàtica i facilitarà la identificació i divulgació de pràctiques responsables.
A més, "continuarem impulsant els reconeixements i les pràctiques empresarials socialment responsables. I en aquest moment no hi ha major responsabilitat social que l'ocupació ", va assegurar la ministra. En aquest context, es va referir al segell de l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove, un reconeixement que ja tenen més de 600 entitats públiques i privades que han posat en marxa plans d'actuació per valor de més de 550 milions d'euros, que se sumen als recursos públics de foment de l'ocupació entre els joves.
2. Integració de la RSE a l'educació, la formació i en la investigació. L'educació en el valor del comportament responsable, la formació especialitzada en tècniques de gestió socialment responsable i la recerca orientada a l'aplicació efectiva dels seus criteris, són pilars fonamentals per accelerar canvis en la manera de pensar i l'actuar sostenible de les actuals i futures generacions.
En aquest sentit, es preveuen actuacions com la propera signatura d'un conveni amb les entitats representatives de l'Economia Social per a estendre i consolidar els principis de la Responsabilitat Social a les escoles organitzats sota la fórmula de cooperatives d'ensenyament.
3. Bon Govern i transparència com a instruments per a l'augment de la confiança. L'objecte d'aquesta línia d'actuació és estendre les pràctiques de bon govern, el comportament ètic i la transparència.
En aquest àmbit la ministra es va referir a quatre projectes ja empresos; la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern; la Llei d'ordenació, supervisió i Solvència d'entitats de crèdit, que introdueix reformes en matèria de govern corporatiu; el projecte de Llei pel qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu; i la futura Llei de Mútues, per la qual cap directiu de les mútues d'accidents i contingències professionals podrà cobrar, entre retribucions bàsiques i complementàries, més del que guanya el titular del Ministeri d'Ocupació.
Entre les mesures que inclou es troben el foment de l'elaboració d'informes anuals integrats que incorporin de forma transparent la informació d'aspectes socials, ambientals, i de bon govern, i la constitució d'un grup de treball interministerial per a la transposició de la nova Directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre divulgació d'informació no financera i informació sobre la diversitat a l'ordenament jurídic espanyol.
Així mateix, durant la seva intervenció, la ministra va fer referència a altres mesures d'aquest àmbit com el foment de la fiscalitat responsable en les organitzacions, l'impuls d'actuacions dirigides a combatre el frau, tant laboral com fiscal, i l'economia submergida i el desenvolupament de programes de transparència, integritat i lluita contra la corrupció en totes les organitzacions.
4. Gestió responsable dels recursos humans i foment de l'ocupació. Les organitzacions socialment responsables han de prestar atenció especial a la creació d'ocupació de qualitat i tenir en compte als col·lectius amb més dificultats d'inserció laboral. Han de posar en marxa pràctiques que impulsin la diversitat en les plantilles "perquè aquestes siguin un reflex real de la societat en què es desenvolupen", va assegurar la ministra.
En aquest àmbit, Fátima Báñez es va referir a les mesures dirigides a afavorir la igualtat d'oportunitats i la diversitat en les plantilles, la promoció de la igualtat entre dones i homes ia aquelles actuacions amb l'objectiu de facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels treballadors i la coresponsabilitat en l'assumpció de responsabilitats familiars i de cura.
5. Inversió socialment responsable i R+D+I. La responsabilitat social empresarial pot constituir-se com un element d'atracció de la inversió de llarg termini i incentivadora d'un creixement responsable i sostenible.
Està prevista l'elaboració d'una guia de bones pràctiques que servirà d'instrument per a la inclusió, difusió i seguiment de criteris ètics, ambientals, socials, de drets humans i de bon govern en les polítiques d'inversió de productes financers i d'estalvi, així com impulsar la inversió socialment responsable per part dels petits inversors.
6. Relació amb els proveïdors. El desenvolupament de sistemes de relació socialment responsables per part de les organitzacions amb cada un dels components de la cadena de subministrament, i la posada en marxa d'actuacions que contribueixin a estendre les bones pràctiques que aquestes duen a terme en matèria de responsabilitat social entre seus diferents proveïdors, han d'ocupar un lloc prioritari en els plans estratègics de les empreses i de les administracions públiques.
Entre les mesures que s'inclouen en aquesta línia d'actuació es troben: continuar impulsant la posada en marxa d'iniciatives dirigides al fet que, tant les empreses com les administracions públiques, satisfacin els seus compromisos amb els seus proveïdors, especialment, en els terminis d'abonament de les factures; instar totes les administracions públiques a que adaptin els seus criteris de solvència tècnica i econòmica en els procediments de licitació pública, al foment de l'emprenedoria; i fomentar la incorporació de clàusules socials i mediambientals en les licitacions i adquisicions públiques.
7. Consum responsable. En aquesta línia d'actuació s'introdueixen mesures per sensibilitzar, conscienciar i fer partícip al consumidor en la presa de decisions, la qual cosa contribuirà, d'una banda, a estendre les pràctiques de responsabilitat empresarial com a requisits de negoci; i, de l'altra, a la promoció d'una societat més sostenible, ecològica i solidària.
En aquest àmbit l'estratègia inclou mesures com la utilització de l'etiquetatge com a instrument d'informació al consumidor i eina informativa del compliment de criteris de sostenibilitat i l'elaboració d'un codi de bones pràctiques sobre informació per evitar la comunicació i / o la publicitat no veraç.
8. Respecte al medi ambient. El respecte al medi ambient és un requisit indispensable de tota organització amb vocació sostenible, ja que ha de conciliar la cura de l'entorn amb el desenvolupament econòmic i de les persones.
L'Estratègia preveu mesures dirigides a fomentar el respecte per l'entorn mitjançant la posada en marxa d'actuacions referents al control i consum responsable de recursos naturals, la minimització de l'impacte ambiental, o l'impuls de les tecnologies netes, entre d'altres.
9. Cooperació al desenvolupament: aquesta línia estratègica tracta de promoure la coordinació i la participació dels diferents agents implicats en l'objectiu de posar en valor l'exercici responsable d'empreses espanyoles per afavorir la cohesió social i destacar el seu paper com a aliades en el desenvolupament de la cooperació espanyola amb actuacions encaminades a complir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i, especialment, a la defensa i protecció dels drets humans de les comunitats.
10. Coordinació i participació. En aquesta línia d'actuació s'articulen els mecanismes de coordinació entre les diferents administracions públiques, tant a nivell autonòmic com a local, a fi de promoure els principis i criteris de la Responsabilitat Social, així com fomentar l'intercanvi d'experiències amb altres països.
Contempla mesures com la creació d'un grup de treball dins de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals per garantir l'harmonització i unitat de mercat en aquesta matèria i la promoció de la RSE a tot el territori.
S'estendrà i promourà la RSE a través d'iniciatives com l'actual Xarxa de Territoris Socialment Responsables (XARXA REPTES) i la creació d'una Xarxa de Responsables Públics de Foment de la Responsabilitat Social que comparteixin bones pràctiques i impulsin la RSE a tot el territori des qualsevol àmbit de l'Administració.
Finalment, la ministra va anunciar que a través del Consell Estatal de la Responsabilitat Social de les Empreses, es posarà en marxa de forma imminent l'Observatori de la Responsabilitat Social de les Empreses, que estarà coordinat per la Direcció General del Treball Autònom, de la Economia Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses, del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
 
Seguiment i Avaluació
El document inclou una classificació de les 60 mesures que contempla segons la seva prioritat (13 són de prioritat molt alta, 17 són de prioritat alta i 30 són de prioritat mitjana) i determina quines entitats són les encarregades d'impulsar i posar en marxa cadascuna de les actuacions.
 
(Font: Diario Responsable)
 
Veure més notícies