IPPC | RD Legislatiu 1/2016

Text refós de la Llei de Prevenció i Control integrats de la contaminació (des 1 gener)

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, el Reial Decret Legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
 
El Text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació millora la qualitat normativa i la seguretat jurídica en la matèria, en incorporar en un únic text legal, la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, així com les diverses normes amb rang legal que l'han modificat des de la seva aprovació en 2002. d'aquesta manera, es regularitza, aclareix i harmonitza el seu contingut, el que redundarà en la millora de la seva aplicació i en la configuració d'un ordenament més accessible, actualitzat i de qualitat.
 
Aquesta norma refon les diverses normes vigents que incideixen en el principi de prevenció i control de la contaminació generada per les més de 6.000 instal·lacions existents actualment a Espanya a les que són d'aplicació.
 
Per a això, se supedita la posada en marxa de les instal·lacions incloses en el seu àmbit d'aplicació, a l'obtenció d'una autorització ambiental integrada, que ha de concedir de manera coordinada quan, en el procediment, intervinguin diverses autoritats competents.
 
En aquest permís, es fixen les condicions ambientals que s'exigeixen per a l'explotació de les instal·lacions i, entre altres aspectes, s'especifiquen els valors límit d'emissió de substàncies contaminants a l'aire, a l'aigua i la gestió dels residus, així com la protecció del sòl, que es basaran en les millors tècniques disponibles en l'àmbit europeu.
 
REDUIR EMISSIONS
 
El principi de prevenció en el funcionament de les instal·lacions industrials més contaminants es va establir amb l'aprovació de la Directiva 96/61/CE, del Consell, de 24 de setembre, relativa a la prevenció i al control integrat de la contaminació.
 
En aquesta Directiva, es van establir mesures per evitar, o almenys reduir, les emissions d'aquestes activitats en l'atmosfera, l'aigua i el sòl, inclosos els residus, per tal d'assolir un nivell elevat de protecció del medi ambient en el seu conjunt. Aquesta Directiva va ser incorporada al nostre ordenament jurídic a través de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació (Llei IPPC).
 
Amb el mateix principi integrador, la Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials, deroga l'anterior directiva i tracta d'incorporar les conclusions de la "Estratègia temàtica sobre la contaminació atmosfèrica", l"Estratègia temàtica sobre la prevenció i reciclatge de residus ", i l'"Estratègia temàtica sobre la protecció del sòl", el que va donar lloc a la modificació de la normativa espanyola en vigor, per la seva transposició, amb l'objectiu de respondre a la necessitat d'obtenir millores de la salut pública i ambientals assegurant, al mateix temps, la rendibilitat, i fomentant la innovació tècnica.
 
(Font: Magrama)
 
Vegeu Llei 16/2002 pdf
 
Vegeu Reial Decret Legislatiu 1/2016 pdf
 

Vegeu més notícies +