La CE modifica la llista de residus

La Comissió Europea modifica la Decisió 2000/532/CE sobre la llista de residus, així com les característiques dels residus perillosos.

 

Aquesta modificació posa en pràctica l'article 7.1 de la Directiva marc de residus que preveu l'actualització de la llista de residus establerta en la Decisió 2000/532 / CE de la Comissió, i ve arran de la modificació de l'annex III de la Directiva marc de residus sobre les característiques dels residus que permeten qualificar de perillosos.

Una substància o objecte es considerarà residu únicament quan correspongui a la definició de residu. El Ministeri defineix com a residu "qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutgi o tingui la intenció o l'obligació de rebutjar" (Llei 22/2011). Segons la norma marc europea, la llista de residus de determinar els residus que han de considerar residus perillosos, però la inclusió d'una substància o objecte a la llista no significaráque hagi de considerar residu en totes les circumstàncies.
 
La modificació de la llista europea de residus serà aplicable a tots els productors i gestors de residus a partir l'1 de juny de 2015 i implica:
1. La supressió dels articles 2 i 3 de la Decisió 2000/532/CE, superats per l'annex III i els apartats 2 i 3 de l'article 7 de la Directiva marc de residus, respectivament.
 
2. La modificació de l'annex de la Decisió 2000/532/CE per adaptar-lo a la terminologia delReglamento (CE) 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges i pel qual es modifiquen i deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) nº 1907/2006.

►S'introdueixen les definicions de "substància perillosa", "metall pesat", "policlorobifenils i policloroterfenils (PCB)", "metalls de transició", "estabilització", "solidificació" i de "residus parcialment estabilitzats" .En l'avaluació de les propietats de perillositat de residus, s'aplicaran els criteris establerts en l'annex III de la Directiva 2008/98/CE.
►Los residus marcats amb un asterisc (*) a la llista de residus es consideren residus perillosos d'acord amb la Directiva 2008/98/CE, llevat que s'apliqui l'article 20 d'aquesta Directiva, sobre residus perillosos produïts en llars.
►S'estableixen pautes per al supòsit que un residu se li pugui assignar codis de residus perillosos i codis de residus no perillosos.
►Es manté la mateixa metodologia de codificació de residus que l'emprada en la redacció original de la Decisió 2000/532/CE.
 

3. Canvis de la llista de residus, dels quals cal assenyalar:

►Del capítol 13 "Residus d'olis i de combustibles líquids (excepte els olis comestibles i els dels capítols 05 i 12)", s'elimina l'excepció dels del capítol 19.
►Del codi "01 03 09 Llots vermells procedents de la producció d'alúmina diferents dels esmentats en el codi 01 10 03", se substitueix l'anterior referència al codi 01 03 07 per la del codi 01 10 03.
►Del codi »15 01 11 * Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa (per exemple, amiant)", s'afegeix l'exemple de l'amiant.
►Del codi "16 04 08 Catalitzadors usats procedents del craqueig catalític fluid (excepte els del codi 16 08 07)", s'elimina la referència "en llit" fluid.
►Se introdueixen els nous codis "16 03 07 *" Mercuri metàl·lic i "19 03 08 * Mercuri parcialment estabilitzat".
►Del codi "19 04 02 * Cendres volants i altres residus del tractament de gasos de combustió", s'introdueix la menció "de combustió".
►Del codi "19 08 09 Mescles de greixos i olis procedents de la separació d'aigua / substàncies olioses que contenen només olis i greixos comestibles", s'introdueix la menció "comestibles".
 

El 19 de desembre del 2014 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea el Reglament (UE) 1357/2014 de 18 desembre 2014 pel qual se substitueix l'annex III de la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades Directives.

Un residu es considera perillós quan presenta unes característiques de perillositat i cal sotmetre'l a exigències addicionals de control. L'objectiu de tenir degudament classificats els residus considerats com a perillosos és la prevenció i, en la mesura del possible, l'eliminació que qualsevol situació de risc que pugui sorgir d'una mala gestió amb conseqüències molt negatives per al medi ambient i la salut humana.
 
Amb aquests canvis el Catàleg Europeu de Residus es manté actualitzat i amb una classificació unificada que garanteixi el control d'aquests residus perillosos.
 
La normativa comunitària referent a productes químics és, segons la Directiva marc de residus o Directiva 2008/98 / CE la base per determinar la classificació dels productes químics, en concret, la classificació dels preparats com a perillosos, inclosos els valors límits de concentració utilitzats a aquest efecte.
 
La Directiva 2008/98/CE defineix com a residu perillós aquell que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en el seu annex III, i aquestes característiques al seu torn vénen determinades per:
 
• Els criteris que estableix l'annex VI de la Directiva 67/548/CE del Consell, de 27 de juny de 1967, relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives en matèria de classificació, etiquetatge i envasat de substàncies perilloses, que s'han d'assignar a les característiques de perillositat "tòxic i molt tòxic", "nociu", "corrosiu", "irritant", "cancerigen", "tòxic per a la reproducció", "mutagènic" i "ecotóxico".
• Els valors límit establerts en els annexos II i III de la Directiva 1999/45/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de maig de 1999, sobre l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a la classificació, l'envasament i l'etiquetatge de preparats perillosos.
 
Amb aquesta modificació de les característiques perilloses de l'annex III de la Directiva marc de residus, la Comissió Europea adapta la definició de residu perillós a les disposicions del Reglament (CE) 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 desembre 2008 , sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.
Es modifiquen i deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) nº 1907/2006.
El Reglament 1272/2008 fa referència als avenços científics i tècnics sobre productes químics, i especialment a la classificació dels preparats com a perillosos.
 
El nou Reglament 1357/2014 recull els canvis sobre les característiques dels residus perillosos:
• Adapta les definicions de les característiques de perillositat al Reglament 1272/2008.
• Les característiques de perillositat H1 a H15 definides en l'annex III de la Directiva marc de residus han de reclassificar com HP1 a HP15 per evitar confusions amb els codis de les indicacions de perill definides en el Reglament 1272/2008.
• Per garantir l'exactitud de la informació sobre les possibles repercussions d'una adaptació de la característica H 14 («ecotóxico») al Reglament 1272/2008, cal realitzar un estudi suplementari.
• Les denominacions de les anteriors característiques de perillositat H5 («nociu») i H6 («tòxic») han de modificar-se per adaptar-les a l'evolució de la legislació sobre productes químics i, en particular, als nous codis de les classes i categories de perill definides en el Reglament 1272/2008.
• Perquè totes les denominacions de perillositat siguin coherents s'han d'introduir noves denominacions per a les anteriors característiques de perillositat H 12 i H 15
 
Aquesta nova regulació serà vigent a partir l'1 de juny de 2015 i qualsevol persona o activitat que estigui relacionada amb aquests residus considerats perillosos d'adequar els seus registres al contingut del nou Reglament 1357/2014.
 

Veure més notícies