PIMA | Subvenció a la gestió de residus

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient impulsa la gestió de residus i la reducció de gasos d'efecte hivernacle. #PIMA2015


El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient destinarà 8.200.000 d'euros a potenciar i millorar la separació dels bioresidus en origen així com a optimitzar la situació dels abocadors a través de projectes que minimitzin les emissions ambientals.

La major part d'aquest pressupost es destinarà a que les comunitats autònomes puguin posar en marxa noves millores en la gestió de residus que faran que es redueixin d'una manera significativa les emissions de gasos hivernacle.

Aquest i altres Plans d'Impuls al Medi Ambient per a Residus (Pimar) han permès la posada en marxa i l'aplicació de diferents mesures per a la millora de l'entorn i la unificació de polítiques a favor de la qualitat ambiental amb accions contra el canvi climàtic ia favor d'un futur sostenible.

Es tracta d'un pla pioner a Europa, que s'ha consolidat en diversos àmbits com la qualitat de l'aire, però que ofereix un important potencial de resultats molt positius ambé en altres àmbits, com en el de la millora en la gestió dels residus i l'aprofitament eficient dels recursos que aquests contenen alhora que es redueixen les emissions associades a aquest sector.

Per això es planteja posar en marxa ajudes per a la millora de la gestió de residus, que contribueixin, per una banda, a fomentar la separació en origen de la fracció orgànica i el seu tractament posterior, ja que és la font més important en el sector de els residus d'emissions d'efecte hivernacle (GEH) si es diposita en abocador; i, d'altra, a millorar el comportament ambiental dels abocadors a través de projectes que redueixin les seves emissions, o facin una gestió del biogàs que ajudi a la reducció d'emissions difuses d'aquest sector.

El PIMA per a Residus es basa en dos àmbits d'actuació:

 • Foment de la separació en origen dels bioresidus i tractament biològic posterior atès que és la font més important d'emissions de gas d'efecte hivernacle quan són dipositades a l'abocador.
 • Millora del comportament ambiental dels abocadors mitjançant projectes que redueixin les emissions associades.

Seguint amb la línia dels beneficis que aporten les polítiques de lluita contra el canvi climàtic, es valoren també els avantatges ambientals que s'obtindrien amb l'adequació de determinats abocadors que requereixen accions de millora per arribar als objectius comunitaris en matèria de gestió de residus , així com la creació d'ocupació com la conseqüència més important del desenvolupament de diferents activitats.

El Ministeri considera d'"especial interès" l'adequació i millora de les deixalleries que són les instal·lacions de recollida de residus que gestionen les entitats locals. Les deixalleries juguen un paper fonamental tant en el Pla Estatal Marc de Residus com en el compliment dels requisits del Reial Decret sobre aparells elèctrics i electrònics (RAEE) aprovat recentment.

Per poder donar continuïtat i enfortir les ajudes concedides l'any passat la ministra va anunciar el finançament d'accions per a l'actualització i adequació d'aquestes instal·lacions, tant pel que fa a la recollida de RAEE com en aspectes més generals de funcionament i rendiment.

Hi haurà un finançament de 500.000 euros per avançar en la recollida de RAEE en punts verds i d'1 milió d'euros per optimitzar aspectes operacions de caràcter més general dins de les instal·lacions on no s'ha d'oblidar que també es recullen altres residus municipals.


En matèria d'abocadors, seran objecte de finançament:
a) L'execució dels projectes de segellat dels abocadors de residus no inerts inclosos en els procediments d'infracció esmentats. Els projectes de segellat d'aquests abocadors han d'incloure les actuacions següents:

 • Condicionament, perfilat de talussos i establiment de xarxes de drenatge superficial.
 • Cobriment i impermeabilització de la massa de residus.
 • Disposició de capa de terra vegetal i revegetació.
 • Implantació d'un pla de vigilància per assegurar l'estabilitat geomecànica de l'abocador, la seva possible afecció a les aigües subterrànies i altres efectes, incloses les reduccions netes de la quantitat de gasos d'efecte hivernacle emesos.
 • Implantació de sistemes de captació o mitigació de les emissions de biogàs.

b) La redacció del projecte de segellat, que inclogui les actuacions següents:

 • Condicionament, perfilat de talussos i establiment de xarxes de drenatge superficial.
 • Cobriment i impermeabilització de la massa de residus.
 • Disposició de capa de terra vegetal i revegetació.
 • Implantació d'un pla de vigilància per assegurar l'estabilitat geomecànica de l'abocador, la seva possible afecció a les aigües subterrànies i altres efectes, incloses les reduccions netes de la quantitat de gasos d'efecte hivernacle emesos.
 • Implantació de sistemes de captació o mitigació de les emissions de biogàs.

En matèria de foment del compostatge, seran objecte de finançament:
El PIMA Residus - Compostatge estaria enfocat a impulsar la implantació de la recollida separada de la fracció orgànica als residus municipals i el tractament biològic mitjançant compostatge. Entre els projectes elegibles es plantegen els següents:

 • La recollida separada de bioresidus (fracció vegetal procedent de restes de podes, parcs i jardins, de grans productors -mercats, restauració, sector serveis-; d'edificacions horitzontals i verticals, i d'altres bioresidus de l'entorn rural com les cooperatives agràries o de les petites indústries agroalimentàries) destinats a instal·lacions que tractin exclusivament bioresidus recollits de forma separada (compostatge i digestió anaeròbia).
 • Compostatge domèstic i comunitari de bioresidus (en edificis horitzontals, en llocs comunitaris, en entorns rurals i urbans).
 • La construcció d'instal·lacions de compostatge destinades exclusivament al tractament de bioresidus recollits de forma separada (per exemple, instal·lacions de mida mitjana en entorns urbans, petites instal·lacions en entorns rurals, en zones agrícoles, ...).

(Font: MAGRAMA)


Veure Proposta PIMA Residuspdf

Veure Aprovació Criteris PIMA Residuspdf

Veure més notícies+