Premis ciutat sostenible

La Fundació Fòrum Ambiental convoca els premis Ciutat Sostenible 2014 per a ens locals que hagin actuat cap al desenvolupament sostenible en els darrers 2 anys. ( Fins 11/07/2014)

Podran optar als premis tots aquells municipis de més de 5.000 habitants i Ens Locals Supramunicipals de l'Estat Espanyol en els que s'hagin executat satisfactòriament actuacions dirigides a la sostenibilitat els últims dos anys i que presentin evidència de l'existència d'un compromís municipal amb el desenvolupament sostenible.
En la present edició, els premis es convoquen en les següents categories:

 • Premi especial "Ciutat més sostenible "
 • Gestió i reducció de residus
 • Cicle integral de l' Aigua
 • Mobilitat i lluita contra el canvi climàtic
 • Eficiència i estalvi energètic
 • Educació ambiental

El jurat dels premis es reserva la potestat d'atorgar un premi addicional a aquella candidatura que presenti una actuació innovadora en qualsevol àmbit. Al mateix temps els membres del jurat podran canviar d'ofici la categoria en què es presenti el candidat si consideren que la documentació presentada s'adequa més a una altra diferent de l'escollida.

Premi ciutat sostenible 2014 - Fundacio forum ambientalPRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES:
Els candidats hauran d'indicar la categoria en què es presenten i lliurar una memòria descriptiva que inclogui la següent informació:
Dades del candidat: Nom de l'Ajuntament, Província, Comunitat Autònoma, Nº d'habitants i Persona responsable del projecte. 
Memòria de l'actuació, que cal que contempli els següents punts :

 • Context: Descripció dels antecedents de la problemàtica tractada que justifiquin l'actuació.
 • Objectius, metodologia, pla de treball i recursos: Objectius generals i específics del projecte. Estratègia definida i nivell de cooperació requerit per realitzar el projecte. Descripció de la metodologia i pla de treball.
 • Resultats i impacte: Descripció dels resultats concrets obtinguts. Indicadors objectius d'efectivitat i impacte de la actuació. Impacte ambiental, social, econòmic, cultural i polític. Activitats de comunicació i difusió de l'actuació i dels seus resultats.

  
Per facilitar la presentació hi ha un formulari disponible al web dels Premis on podrà enviar tota aquesta informació. Es podrà afegir tota la documentació que es consideri convenient i que conjuntament amb la memòria i les dades de contacte constituirà la candidatura que es presenta al premi.
S'acceptaran totes les candidatures rebudes abans de les 23,59 hores del 11 de juliol de 2014.

 

VALORACIÓ DE LES CANDIDATURES:
Es tindran en compte els següents aspectes:
Activitats de suport:

 • Activitats de suport (grup de treball, reunions, etc.) mantingudes entre els diferents actors de l'actuació com: autoritats locals, associacions, empreses privades, institucions acadèmiques o d'investigació, ONG, etc.
 • Mecanismes per a la difusió dels resultats, accions dutes a terme amb els mitjans de comunicació per donar a conèixer les accions municipals en l'àmbit de la sostenibilitat.
 • Definició i seguiment d'indicadors per a l'avaluació i seguiment dels resultats.
 • Metodologies de participació ciutadana implantades al llarg del procés, així com la metodologia d'incorporació de les seves contribucions.

Cooperació internacional institucional: en relació amb les accions de desenvolupament sostenible i la transferibilitat de les pràctiques emprades.
Accions específiques:

 • Accions que hagin tingut un impacte rellevant en la creació de llocs de treball.
 • Accions referides a grups concrets de ciutadans.

NOTA IMPORTANT
Les actuacions presentades han d'estar finalitzades o trobar-se en una fase avançada de la seva execució . Ha de ser possible mostrar resultats finals o parcials comprovables . No es valoraran projectes d'actuació .
 
Veure bases Premi Ciutat Sostenible pdfVeure més notícies +