Reducció de gasos d'efecte hivernacle

Des de 2008, Espanya ha reduït en un 15% les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
 
El sector energètic, la indústria manufacturera i les llars són els 3 principals emissors de gasos d'efecte hivernacle però s'està notant un descens important d'aquests gasos a l'atmosfera i una voluntat col·lectiva per disminuir les emissions.
Aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle es van deure, principalment, al subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor, aire condicionat i aigua, que va concentrar el 26,7% del total d'emissions en 2012. La indústria manufacturera va emetre un 24,1% del total, i les llars un 18,8%.
 
Les emissions a l'atmosfera de gasos d'efecte hivernacle (GEH) a Espanya van disminuir el 2012 un 1,4% respecte a l'any anterior, arribant als 341.900.000 de tones de diòxid de carboni equivalent (tCO2i) *, segons els comptes Mediambientals l'Institut Nacional d'Estadística. Des de l'any 2008, les emissions s'han reduït un 14,7%.
Els sectors que més van reduir les seves emissions en 2012 van ser els de transport i emmagatzematge (-7,9%), construcció (-6,7%) i altres serveis (-5,3%). Les llars, com a consumidors finals, van disminuir un 4,2% les seves emissions.
gases de efecto invernadero
 
 
EMISSIONS PER TIPUS DE GAS
Existeixen diferents gasos d'efecte hivernacle. Els principals, pel seu nivell d'emissions, són el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4) i l'òxid nitrós (N2O).
  • Les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera van disminuir un 1,5% el 2012 respecte a 2011. En el període 2008-2012 s'han reduït un 17,0%.
  • Pel que fa a les emissions de metà, es van mantenir al mateix nivell que l'any anterior. Entre 2008 i 2012 la reducció ha estat del 0,5%.
  • Per la seva banda, les emissions d'òxid nitrós es van reduir un 2,6% el 2012, i han disminuït un 6,7% en el període 2008-2012.
 
EMISSIONS PER BRANQUES D'ACTIVITAT
Les majors quantitats de CO2 emeses en l'any 2012 van correspondre al subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor, aire condicionat i aigua (77.600.000 de tones de diòxid de carboni), a la indústria manufacturera (77,2 milions) i als llars (60.200.000). En el seu conjunt, aquestes tres branques d'activitat van representar el 76,2% del total de les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera.
El sector de l'agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca emetre les majors quantitats de metà i òxid nitrós durant l'any 2012. En concret, van ser 18,0 milions de tones de CO2 equivalent de metà (el 55,6% del total) i 14,2 milions d'tCO2e  d'òxid nitrós (el 77,3%).
Finalment, el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor, aire condicionat i aigua va ser el també responsable de l'emissió de 11,7 milions d'tCO2e de metà i d'1,8 milions d'tCO2e d'òxid nitrós. Aquestes xifres van representar el 36,3% i el 9,6% del total de les emissions d'aquests gasos, respectivament.
 
 
* Per fer la comparació de les emissions a l'atmosfera, els gasos d'efecte hivernacle diferents del diòxid de carboni són convertits al seu valor de diòxid de carboni equivalent (CO2e) multiplicant la massa del gas en qüestió pel seu potencial d'escalfament global.
 
(Font: residuosprofesional.com)
 
Veure més notícies