Residus | Noves directives europees

El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat les directives del paquet legislatiu en matèria de Residus.

 

El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat quatre directives emanades del Parlament Europeu i el Consell que modifiquen certes normatives europees de l'àmbit dels residus, envasos de residus, piles i acumuladors, RAEE i abocadors.

Els Estats membres hauran de posar en vigor les disposicions abans del 5 de juliol de 2020.

Les directives publicades són les següents:

  • Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus.pf
  • Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a l'abocament de residus. pdf
  • Directiva (UE) 2018/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d'envasos. pdf
  • Directiva (UE) 2018/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifiquen la Directiva 2000/53/CE relativa als vehicles al final de la seva vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a les piles i acumuladors i als residus de piles i acumuladors i la Directiva 2012/19/UE sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. pdf

 

La normativa conté un objectiu de reducció dels abocaments i estableix requisits mínims per a tots els règims de responsabilitat ampliada del productor.
Els fabricants de productes inclosos en aquests règims han d'assumir la responsabilitat de la gestió de la fase de residu dels seus productes, per la qual cosa se'ls exigirà una contribució financera. A més, s'han introduït règims obligatoris de responsabilitat ampliada del productor per a tots els envasos. Els Estats membres s'han d'esforçar per garantir que, a partir de 2030, tots els residus aptes per al reciclatge o un altre tipus d'aprofitament, en particular els inclosos en els residus municipals, no s'admetin en els abocadors.

El paquet de mesures sobre residus va a donar lloc a un augment del reciclatge de residus i contribuirà a la creació d'una economia circular. Fomentarà l'ús d'envasos reciclables i reutilitzables i millorarà la manera en què es gestionen els residus. Les noves directives suposen una oportunitat perquè es corregeixin les deficiències que arrossega el sector dels residus a l'estat espanyol.

 

Llegir més notícies

+