Residus | PRECAT20 i PINFRECAT20

Aprovats per RD el Programa PRECAT20 de prevenció i gestió de residus i el Pla d'infrastructures PINFRECAT20.

La gestió dels residus ha esdevingut en relativament poc temps un dels aspectes centrals de la gestió ambiental i, alhora, un sector bàsic de l'economia tant a nivell de país com a escala local. Els canvis que en els darrers 20 anys ha experimentat la gestió de residus, actualment no només segueixen produint-se sinó que s'han accelerat, arran de l'entrada en vigor de normes europees que condicionen de manera important tant les fites que cal assolir com els mecanismes i instruments que cal aplicar.
 
L'Agència de Residus de Catalunya ha elaborat nous instruments de planificació que pretenen respondre els reptes normatius, Directiva 2008/98/CE, econòmics, empresarials i tècnics. En l'horitzó posat a 2020, l'instrument bàsic és el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) i, pel que fa a les infraestructures, el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).

 

S'ha publicat al BOE el RD 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), que entrarà en vigor el 5 de maig de 2018.

És en aquests termes que es pretén avançar deixant enrere la visió separada de la gestió dels residus (municipals, industrials i construcció) unificant-ne al màxim els aspectes de tractament i gestió a fi efecte que els fluxos d'investigació entre els sectors afectats facin efectiu el binomi residu–recurs.

Entre els aspectes que cal destacar:

  • L'increment de la valorització dels residus de construcció i demolició generats fins al 75% l'any 2020.
  • La supressió de la fiança a dipositar a l'ajuntament quan s'obté la llicència d'obres, que es canvia per un document d'acceptació d'un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat, que es presentarà a l'ajuntament juntament amb la sol·licitud de llicència d'obres.
  • L'import del dipòsit garanteix la correcta destinació dels residus separats per tipus. Tant les quantitats mínimes de residus a separar, com l'import d'aquest dipòsit, no varien de les recollides pel decret 89/2010. (11€/tona de residus previstos amb un mínim de 150€).
  • El titular de la llicència ha de presentar a l'ajuntament un certificat acreditatiu de la gestió dels residus, indicant la quantitat i el tipus de residus lliurats.
  • En quant a la reutilització (a la mateixa o a una altra obra) de residus de la construcció, el RD concreta que en els casos de reutilització de terres i pedres no contaminades, cal que la llicència d'obres determini com s'acreditarà aquesta gestió, ja sigui mitjançant els serveis tècnics municipals o amb empreses acreditades externes.

 

D'altra banda, s'ha publicat també al BOE el RD 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20), que entrarà en vigor el 5 de maig de 2018.

Aquest nou pla, de caràcter municipal, revisa i substitueix el Pla territorial sectorial, aprovat pel Decret 16/2010.

El PINFRECAT20, determina els tipus d'instal·lacions de gestió de residus municipals (plantes de transferència, triatge, de rebuig, etc), concretant les diferents agrupacions territorials a que han de donar servei, establint-ne la localització, dimensionament i previsions de futur. El Pla té caràcter vinculant respecte dels plans municipals i supramunicipals de gestió de residus municipals.

 

Veure PRECAT20

Veure RD 210/2018 pdf

Veure RD 209/2018 pdf

 

Veure més notícies +