Residus | Presentació de la DARI

Ja està obert el termini de presentació de la Declaració Anual de Residus Industrials per a productors i gestors. (Fins el 31 de març).
 

La Declaració anual de residus industrials és l’acreditació documental de les dades dels residus produïts per cada centre de producció en el període d’un any natural. Els productors de residus industrials de Catalunya han de presentar a l'Agència de Residus, dins del primer trimestre de cada any, la Declaració anual de residus industrials corresponent a l’any anterior.
 
A la Declaració s’han de detallar les dades reals de producció de residus generats l’any immediatament anterior amb la gestió donada, així com les dades generals de l’empresa, les dades del centre de producció i les dades de l’activitat (processos industrials, primeres matèries i productes obtinguts).
 
Les dades generals de l’empresa i les dades relatives als residus produïts tenen caràcter públic. Les que fan referència als productes obtinguts, la descripció dels processos seguits i les primeres matèries i productes auxiliars utilitzats són confidencials (si així ho desitja el productor) i només es podran difondre de forma estadística i agregada.
 
Tal i com es determina en el Decret 93/1999 sobre procediments de gestió de residus i en el Decret 88/2010 que el modifica, els productors i els gestors de residus industrials han de presentar la declaració anual de residus industrials durant el primer trimestre de l’any.
 
La DARI és el document on es recullen les dades dels residus produïts per cada centre de producció industrial en el període d’un any natural. La declaració de residus industrials l’han de presentar els productors de residus industrials, segons el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. Cal tenir en compte que si l'activitat és gestora de residus, haurà de complimentar el model específic de declaració anual per a gestors DARIG.
També han de fer la declaració de residus les empreses amb activitat comercial o de servei que generin més de 10 tones de residus perillosos anualment, segons del Real Decreto 833/1988 sobre residus tòxics i perillosos.
 
Si encara no teniu codi de productor, cal que feu la inscripció al Registre de productors de residus industrials. A través del codi de productor podrà consultar si ha de presentar la Declaració de residus industrials.
 
La DARIG és el document on es recullen les dades dels residus gestionats i els residus produïts per cada centre de gestió de residus en el període d’un any natural. La declaració anual de residus per a gestors substitueix a la declaració anual de productors (DARI) i a la presentació de resums mensuals vegeu Decret 88/2010. La declaració de residus per a gestors l’han de realitzar les activitats de gestió de residus autoritzades com a gestors de residus.
Per als gestors de VFU, la declaració de gestors inclou a més, un annex específic sol·licitant informació específica relativa al Real Decreto 1383/2002.
 
Telèfon d’informació Declaració anual de residus: 900 900 408
Adreça correu electrònic: dari.arc.tes@gencat.cat
 
Atenció: enguany no s’envia carta recordatori a totes les empreses!
 
Decret 93/1999 pdf
Decret 88/2010 pdf
RD 833/1988 pdf
RD 1383/2002 pdf
 
Veure més notícies