Residus | Subvenció a ens locals

Obertes les convocatòries d'ajudes estatals PIMA 2018 en matèria de residus per a ens locals. 

En el sector dels residus, el MAPAMA convoca ajudes per promoure actuacions que permetin reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) i avançar en la consecució dels objectius de la Directiva 2008/98/CE de Residus, de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, del Pla Estatal Marc de Gestió de residus (PEMAR), així com en el compliment dels objectius relatius a les energies renovables.

El PIMA residus 2018 preveu 5 línies d'ajuts:

  1. Projectes de recollida separada bioresidus
  2. Projectes de compostatge domèstic i comunitari
  3. Projectes d'instal·lacions de compostatge destinades al tractament de bioresidus
  4. Projectes de recollida separada d'oli de cuina usat per a biocarburant
  5. Projectes de biogàs

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) actuarà com a mediadora entre els Ens locals de Catalunya i el MAPAMA per tramitar les peticions d'ajuts estatals dels plans PIMA en matèria de residus. La tramitació de les sol·licituds dels ens locals s'han de tramitar utilitzant la tramesa genèrica, on cal indicar a l'assumpte PIMA RESIDUS 2018, i que està disponible a l'extranet de les Administracions Catalanes EACAT i on caldrà annexar el formulari excel corresponent al projecte pel qual es sol·licita l'ajut, així com la documentació necessària per a complementar la sol·licitud.

És qüestió prioritària avançar en el compliment dels objectius comunitaris de gestió de residus, especialment en l'objectiu de la Directiva 2008/98/CE de Residus, relatiu al reciclatge del 50% dels residus municipals a 2020 i l'objectiu d'abocament de residus urbans biodegradables que estableix la Directiva 1999/31/CE, relativa a l'abocament de residus, que hauria d'haver estat en 2016 com a màxim el 35% de la quantitat total de residus urbans biodegradables generats el 1995.
El foment de la recollida separada de la fracció orgànica (bioresidus) i el seu tractament biològic posterior és la mesura que més influència té en la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle associades al sector dels residus, ja que s'evita el seu dipòsit final en abocador i, per tant, el procés de degradació generador d'aquestes emissions.

Els beneficis obtinguts des del punt de vista de la política de lluita contra el canvi climàtic se sumen als beneficis ambientals associats al compliment dels objectius comunitaris de gestió de residus: increment de les quantitats de residus de competència municipal destinades a reciclatge i reducció de l'abocament de residus biodegradables; així com als beneficis econòmics associats a la generació d'ocupació com a conseqüència de la implantació de la recollida separada de bioresidus i de la construcció i explotació de noves plantes de tractament en què es produeix un compost de qualitat que pot ser comercialitzat com a esmena orgànica. L'aplicació d'aquest compost a terra contribueix a la millora de la seva fertilitat, a l'estalvi de recursos i al segrest de carboni al mateix.
Els ajuts enfocats a impulsar la implantació de la recollida separada de la fracció orgànica dels residus municipals i el compostatge ténen com a objectiu ls següents projectes:compostatge

  • Projectes de recollida separada de bioresidus per al seu tractament biològic
  • Projectes de compostatge domèstic i comunitari de bioresidus.
  • Projectes de construcció d'instal·lacions de compostatge destinades al tractament de bioresidus.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 16 de març de 2018.

 

Veure Bases de la convocatòriapdf

Veure més notícies +