Reutilització | Nova Guia R i PxR a deixalleries

L'ARC presenta la Guia per a la reutilització i preparació per a la reutilització a deixalleries de Catalunya. (R i PxR)
 
guia R i PxR ARC
La Reutilització i la Preparació per a la Reutilització (R i PxR) suposen una sèrie d’avantatges ambientals, com són l’estalvi de recursos o matèries primeres, l'estalvi del consum d’energia, l'estalvi d’emissions de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle. Per això, l'Agència de Residus de Catalunya, dins del marc de la XII Jornada de Prevenció de Residus, va presentar la  "Guia per al desenvolupament d'activitats de reutilització i preparació per a la reutilització a deixalleries i altres establiments públics de Catalunya", que té com a objectiu convertir-se en un eina útil per a les administracions (ajuntaments, mancomunitats, consorcis, consells comarcals…) i organitzacions que gestionen deixalleries municipals i altres instal·lacions públiques.
 
Els objectius principals són:
  • Fomentar activitats de reutilització i preparació per la reutilització (R i PxR) en espais municipals.
  • Recollir les recomanacions i els requisits (tècnics, administratius, de gestió i de comunicació) mínims a tenir en compte per desenvolupar activitats de R i PxR.
  • Facilitar documents de referència i proposar eines per la implantació d’activitats de R i PxR.
 
Aquests objectius encaixen dins del nou Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20), que determina l’estratègia d’actuació  de la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció de residus fins a l’any 2020, sota la perspectiva de contribuir a l’obtenció i a l’ús eficient dels recursos, afavorint el desenvolupament d’una economia circular i baixa en carboni. Aquest programa disposa de deu objectius estratègics que a la vegada se subdivideixen en altres d’específics. Des del punt de vista de la reutilització es destaquen:
 
  • OBJECTIU 4. REDUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS, IMPULSANT LA PREVENCIÓ I PARTICULARMENT LA REUTILITZACIÓ.
[4a.1] Reduir de manera efectiva la generació primària total de residus de Catalunya, municipals, industrials i de la construcció, i concretament assolir l’any 2020 un 15% de reducció en pes de la generació de residus respecte a l’existent de l’any 2010.
[4a.2] Establir, abans de finalitzar el 2016, objectius específics de reducció de la generació per a fluxos o sectors específics, globals o relatius a magnituds poblacionals, econòmiques o d’altres tipus.
[4a.3] Incrementar el coneixement entre la població de l’oferta existent de productes reutilitzables o de segona mà.
[4a.5] Fomentar l’allargament de la vida útil dels productes, posant un èmfasi específic en la lluita contra l’obsolescència programada i l’obsolescència percebuda.
[4a.6] Incentivar econòmicament les bones pràctiques de prevenció de residus.
 
  • OBJECTIU 5. FOMENTAR LA PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ DE RESIDUS
[5a.1] Desenvolupar i consolidar mercats funcionals i amb capacitat d’absorció per a productes procedents de la preparació per a la reutilització, realitzant un especial èmfasi en els aspectes relatius a la qualitat dels productes comercialitzats.
[5a.2] Establir, abans del final del 2016, objectius quantitatius generals o per a determinats sectors relatius a la preparació per a la reutilització a Catalunya.
[5b.1] L’any 2020 un 5% en pes dels aparells elèctrics i electrònics introduïts al mercat els tres anys precedents seran destinats a la preparació per a la reutilització.
 
L’ARC també ha publicat el resum executiu de la Diagnosi de la Reutilització i la Preparació per a la Reutilització a Catalunya.  L’objectiu d’aquesta diagnosi és conèixer la quantitat de productes i residus que es podrien reutilitzar (R) o preparar per a la reutilització (PxR) en les condicions actuals a Catalunya. Addicionalment, també es vol recopilar informació sobre les activitats de reutilització, reparació i preparació per a la reutilització que tenen lloc tant a dins com a fora del territori, avaluar les limitacions existents i fer propostes per incrementar aquestes vies en el futur.
 
Guia ARC R i PxR a les deixalleries pdf
Resum executiu Diagnosi R i PxR pdf
 
Veure més notícies