Subvenció F. Biodiversidad

Convocatòria d'ajuts per a realitzar activitats en l'àmbit de la biodiversitat terrestre, marina i litoral, el canvi climàtic i la qualitat ambiental. (Fins 15 juliol)


Concessió d'ajuts per la Fundació Biodiversitat, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'activitats en l'àmbit de la biodiversitat terrestre, marina i litoral, el canvi climàtic i la qualitat ambiental.

Objecte dels ajuts.
Ajuts per a la realització d'activitats relacionades amb la biodiversitat i el medi ambient, sempre que s'adeqüin directament als fins de la FB previstos en els seus Estatuts, i que presentin major idoneïtat per rebre-la d'acord amb els criteris establerts. Seran objecte de les referides ajudes només aquelles activitats que guarden una relació directa amb les Línies que integren el Pla d'Actuació aprovat anualment pel Patronat de la FB, i que són les següents:

  • Biodiversitat terrestre.
  • Biodiversitat marina i litoral.
  • Canvi climàtic i qualitat ambiental.
  • Economia i ocupació verda.
  • Relacions internacionals.

Qui pot ser beneficiari?
Podran participar en les convocatòries:

a) Les entitats i organitzacions sense ànim de lucre d'àmbit estatal o que participin en xarxes, programes o projectes que, per les seves especials característiques, hagin de portar-se a terme en un àmbit superior al de comunitat autònoma o en el medi marí. A més, han de tenir seu a Espanya, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

b) Els organismes públics d'investigació, universitats, corporacions de dret públic professionals i aquelles que tinguin com a finalitat la representació, promoció i defensa de losintereses generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació, així com la prestació de serveis a les empreses que exerceixin les indicades activitats.

c) Les administracions públiques i entitats locals que estiguin integrades en xarxes, programes o plans d'àmbit estatal o que, per les seves especials característiques, afectin més d'una comunitat autònoma.

d) Les entitats mercantils, o altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en els casos i amb les especificitats i els requisits exigits en cada convocatòria.

e) Podran concórrer específicament als ajuts per al desenvolupament de projectes de la línia de relacions internacionals:

  • Les entitats sense ànim de lucre amb seu a Espanya.
  • Les grans entitats no lucratives de caràcter internacional, que reuneixin les característiques exigides en cada convocatòria.
  • Les entitats no lucratives amb seu en algun dels Estats membres de la Unió Europea que reuneixin les característiques exigides en cada convocatòria.
  • Les entitats estrangeres no lucratives la proposta presentada a la Fundació Biodiversitat estigui cofinançada per l'AECID o una altra agència o organisme espanyol que promogui activitats de cooperació internacional al desenvolupament.

Característiques de les activitats a realitzar pels beneficiaris.
Els ajuts es concediran per a la realització d'activitats que contribueixin al compliment dels fins i objectius de la FB reflectits en els seus Estatuts. A mode indicatiu, poden ser objecte d'ajuda la realització de tot tipus d'estudis, projectes i treballs relacionats amb la biodiversitat terrestre, marina i litoral, el canvi climàtic i la qualitat ambiental, l'economia i l'ocupació verda i les relacions internacionals; i la promoció i organització de programes de sensibilització, formació i comunicació als diferents sectors de la societat.

Les accions no hauran d'implicar benefici mercantil comercial directe per a les entitats beneficiàries. Qualsevol ingrés o benefici al projecte, haurà de repercutir directament a aquest.
 
Termini de presentació de propostes: Fins el 15 de juliol de 2016 (Resolució parcial amb sol·licituds presentades fins el 15 d'abril de 2016).

Veure bases reguladores de la convocatòriapdf

Veure més notícies +