SUBVENCIÓ | Projectes P i PxR de residus municipals

Ajuts a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (Fins 15/9/15)


La finalitat principal d'aquesta subvenció és fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i al mateix temps donar compliment als objectius establerts en la normativa vigent.

Aquesta línia de subvenció té com a objecte:

  • fi de terminiRespecte dels ens locals: el foment de la planificació d'actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, així com el desenvolupament d'activitats de preparació per a la reutilització de residus (PxR).
  • Respecte de les entitats sense ànim de lucre i les universitats: fomentar el desenvolupament d'actuacions de prevenció de residus municipals.

 
Actuacions subvencionables
Poden ser actuacions subvencionables desenvolupades per ens locals:
a) L'elaboració de plans locals de prevenció (PLP).
b) La implantació d'actuacions de prevenció previstes en PLP ja aprovats pels ens locals o en PLP a elaborar o adaptar en el marc d'aquesta convocatòria, amb les següents prioritats temàtiques: La prevenció del malbaratament alimentari; El foment de la reutilització (R) de recursos; L'elaboració d'estudis de pagament per generació (PxG) i la seva implantació.
Queden expressament excloses de subvenció les actuacions dirigides a l'exclusiva redacció de PLP o d'estudis de PxG, sense la implantació d'almenys una de les actuacions previstes.
c) El desenvolupament d'activitats de PxR de residus.
 
Poden ser actuacions subvencionables desenvolupades per entitats sense ànim de lucre i universitats:
a) Prevenció del malbaratament alimentari.
b) Foment de la reutilització d'objectes.
 
El període d'execució de l'activitat / projecte / actuació serà des de la data de presentació de la sol·licitud i fins a 24 mesos després de la data de la resolució d'atorgament de la subvenció.
 
Característiques de les actuacions objecte de la subvenció:
a) Han d'estar exclusivament centrades en la prevenció o en la preparació per a la reutilització de residus municipals.
b) Han d'estar clarament definides, tant des del punt de vista tècnic com econòmic i s'haurà de presentar un pressupost raonablement justificat, i hauran de ser perfectament quantificables, avaluables i controlables tant en la fase de valoració com en la fase de seguiment.
c) Els missatges que s'hagin de difondre han d'incloure, com a mínim, els beneficis ambientals de la prevenció i la PxR dels residus.
d) Els elements de difusió que es realitzin duran el distintiu del / de la beneficiari / ària de la subvenció i el de l'Agència de Residus de Catalunya.
e) S'han de presentar de forma convenientment detallada al formulari de sol·licitud que, a més de les característiques descrites en els paràgrafs anteriors d'aquest apartat, ha de reunir el contingut mínim establert a la base 4.1 i 4.2.
 
Persones beneficiàries
Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases:
Els ens locals de Catalunya (ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions, entre d'altres), que vulguin dur a terme un projecte de prevenció o de preparació per a la reutilització de residus municipals en l'àmbit de les seves competències.
Un ens local no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte de manera individual i alhora a través d'un ens supramunicipal.
En cas que la sol·licitud sigui presentada per un ens supramunicipal, aquest haurà d'indicar si actua en nom propi o si ho fa en virtut d'un encàrrec de gestió prèviament formalitzat amb els ens locals corresponents.
Les universitats i entitats sense ànim de lucre de Catalunya que vulguin dur a terme un projecte de prevenció de residus municipals.
Les entitats sense ànim de lucre hauran d'estar, si s'escau, degudament inscrites en el registre competent.
Una universitat o una entitat sense ànim de lucre no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte individualment i alhora a través d'un altre tipus d'agrupació.
 
Quantia
L'import de la subvenció serà d'un màxim del 75% (IVA inclòs) del total del pressupost acceptat del projecte presentat per a l'obtenció de la subvenció i tindrà caràcter dinerari.
Aquests ajuts se sotmetran al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. El total d'ajuts de minimis atorgats no podran excedir el límit quantitatiu establert a la normativa específica d'aplicació.
La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada, exigible per poder considerar complerts l'objecte i la finalitat de la subvenció (que ha de permetre, en cas que el cost final sigui inferior al cost inicialment pressupostat, la reducció en la mateixa proporció de la quantia de la subvenció atorgada), serà del 60%. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínim establert comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

 

Veure Resolució pdf

Veure més notícies +