SUBVENCIÓ | Recollida selectiva de FORM

Ajuts destinats als ens locals de Catalunya per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (Fins el 15/9/15)

 

Aquests ajuts tenen per objecte el foment i la millora de la recollida selectiva de la FORM d’acord amb les línies següents:fi de termini

  • Línia 1: per a impulsar millores quantitatives i qualitatives en grans municipis.
  • Línia 2: per a les actuacions de millores i noves implantacions en la resta de municipis del territori.


Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables regulades en aquestes bases seran els projectes de millora dels resultats de la recollida selectiva de la FORM i els projectes de nova implantació o d’ampliació de l’àmbit de la recollida de la FORM, en municipis on aquest servei ja estigui implantat.

El període d’execució del projecte serà el que es realitzi i justifiqui en el termini de dos anys a partir de la resolució d’atorgament.

 

Característiques predeterminades dels materials i les actuacions

a) Cubells per a la recollida selectiva de la FORM en el punt de generació (cuina, menjador, etc).

El cubell per a la recollida selectiva de la FORM serà de color marró, i per a mides inferiors a 15 litres serà de tipus airejat.

Haurà d’incorporar el distintiu específic de l’ARC.

b) Bosses compostables per a la recollida selectiva de la FORM. Hauran de complir els requisits següents:

1. Els materials i les substàncies utilitzats per confeccionar-les seran compostables, d’acord amb la norma EN 13432, i no tòxics.

2. El gruix mínim serà de 15 micres; en el cas de les bosses compostables amb nansa comercials, el gruix mínim serà de 21 micres.

3. Indicaran que la bossa és compostable.

4. Disposaran del distintiu de garantia de qualitat ambiental o d’un certificat de compostabilitat.

L’ens local haurà d’informar a la població dels beneficis ambientals de la utilització d’aquest tipus de bosses.

c) Contenidors per a la recollida selectiva de la FORM.

Els contenidors per a la recollida selectiva de la FORM hauran de ser, parcialment o totalment, de color marró RAL 8024.

La resistència dels contenidors serà l’equivalent al pes del contenidor ple de matèria orgànica, i hauran de permetre la incorporació de sistemes d’identificació i pesatge.

El contenidor destinat a la via pública inclourà una impressió permanent dels materials que poden ser dipositats en el seu interior, i incorporarà el distintiu específic de l’Agència de Residus de Catalunya.

Es recomana que els contenidors de gran volum destinats a la recollida selectiva domiciliària de la FORM disposin d’una tapa (o boca) de mida petita per reduir el nivell d’impropis en la FORM.

d) Actuacions d’assessorament, comunicació i informació.

Aquestes actuacions que acompanyen els projectes sol·licitats hauran d’incloure un pla de treball, així com la descripció de les actuacions previstes convenientment detallades (programa d’activitats, calendari, material informatiu, suports comunicatius i informatius, millores a les webs locals, etc.).

En el cas de realitzar actuacions conjuntes amb altres fraccions, caldrà especificar i justificar el percentatge i el valor econòmic imputable a la FORM.

La campanya de comunicació i d’informació inclourà en els seus missatges els beneficis ambientals d’efectuar la recollida selectiva de la fracció orgànica, la forma de realitzar-la i les característiques del servei.

Es tindrà en compte que al web de l’Agència de Residus de Catalunya hi ha materials de comunicació disponibles per als ens locals; aquests materials es poden personalitzar.

Tots els elements de difusió hauran d’incloure el distintiu de l’Agència de Residus de Catalunya.

No seran subvencionables les actuacions realitzades amb personal del mateix ens local.

 

Persones beneficiaries

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals de Catalunya.

A la línia 1 d’actuació, hi podran concórrer els ens locals amb una població censada de més de 75.000 habitants, tant de forma individual com mancomunada.

A la línia 2 d’actuació, hi podran concórrer els ens locals amb una població censada inferior a 75.000 habitants, de forma individual o de forma mancomunada. En aquest darrer cas, no es podrà incloure cap municipi de més de 75.000 habitants censats.

 

Els ens locals beneficiaris podran subcontractar amb tercers l’execució total i parcial de l’activitat objecte de subvenció amb un percentatge màxim del 50% del límit subvencionable, en els termes establerts a l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Quantia

El percentatge màxim de finançament per a cadascuna de les actuacions sol·licitades i justificades serà del 50%.

L’import màxim a atorgar per ens local beneficiari, sigui municipal o supramunicipal, serà de 50.000,00 €.

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat subvencionada exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció (que ha de permetre, en el cas que el cost final sigui inferior al cost inicialment pressupostat, la reducció en la mateixa proporció de la quantia de la subvenció atorgada) serà del 30%. Altrament, l’incompliment d’aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

Els criteris que s’han de tenir en compte preferentment per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i la disponibilitat pressupostària. En cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

 

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà fins al 15 de setembre de 2015.

 

Veure Resoluciópdf

Veure més notícies +