campanyes foment recollida selectiva

Recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM)

A sm donem suport als ens locals que aposten pel reciclatge dels residus orgànics, oferint la nostra col·laboració en totes les etapes de la implantació del contenidor marró, des de programes d'activitats i tallers sensibilitzadors fins a la difusió del servei porta a porta. 

Adaptació de les normes ISO a la nova versió 2015

Cal que els sistemes de gestió de la qualitat i medi ambient superin amb èxit una auditoria externa que acrediti el compliment dels requisits establerts a les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, perdent la seva validesa les versions anteriors el proper setembre de 2018.

caracterització de residus

Caracterització de residus

Una de les claus per gestionar correctament els residus és identificar la seva tipologia i composició. Amb la caracterització en planta (tipificació, selecció, separació i pesat) obtenim informació dels nivells d'impropis en els residus recollits, necessària per a futures actuacions de millora.

Nou sistema de recollida selectiva "Porta a porta" a Sarrià, pionera a Barcelona.

 

Es tracta d’un sistema pioner a la ciutat de Barcelona, que suposa una millora de la qualitat de l’espai públic per als veïns: Més espai públic lliure com a conseqüència de la retirada dels contenidors del carrer, millora del mobiliari urbà per la instal·lació de papereres noves amb tapa per als residus de petit format, carrers i places més netes, millora de la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions i, en especial, els que provenen de la matèria orgànica (reducció d’impropis) i també millora de la qualitat de l’aire així com de la disminució dels nivells de soroll.

sm col·labora activament en aquesta campanya Porta a Porta que lidera l'estratègia de Residu Zero a la ciutat, organitzant les sessions informatives i de participació, i aportant els coneixements i l'experiència dels informadors ambientals necessaris per tal de fomentar la participació de la ciutadania. A més, dins la campanya de comunicació, es distribuirà el material necessari com els cubells d’orgànica, bosses d’escombraries, material divulgatiu (guia i imant) i es realitzarà una campanya porta a porta explicant als ciutadans el nou sistema.