campanyes foment recollida selectiva

Recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM)

A sm donem suport als ens locals que aposten pel reciclatge dels residus orgànics, oferint la nostra col·laboració en totes les etapes de la implantació del contenidor marró, des de programes d'activitats i tallers sensibilitzadors fins a la difusió del servei porta a porta. 

adaptació de sistemes de gestió

Adaptació de Sistemes de Gestió a la versió 2015

Al setembre de 2018, els sistemes de gestió de qualitat i medi ambient que pretenguin mantenir en vigor els seus certificats, hauran d'haver-se adaptat al cumpliment dels requisits establerts a les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, mitjançant un procés d'auditoria.

caracterització de residus

Caracterització de residus

Una de les claus per gestionar correctament els residus és identificar la seva tipologia i composició. Amb la caracterització en planta (tipificació, selecció, separació i pesat) obtenim informació dels nivells d'impropis en els residus recollits, necessària per a futures actuacions de millora.

Plans Locals de Prevenció de Residus Municipals

 

Els objectius bàsics de la política de residus de la Unió Europea són prevenir els residus i promoure la reutilització, el reciclatge i la recuperació per reduir l'impacte ambiental de la generació de residus. Per assolir aquest objectiu es contemplen, entre altres mesures, l'elaboració de plans locals de prevenció de residus municipals, eina que permet planificar i aplicar a mig i llarg termini una estratègia per aconseguir la participació dels diferents agents implicats a nivell local en la prevenció de residus. Entre altres mesures es contempla el compostatge domèstic i comunitari, la promoció de consums immaterials, la promoció de bolquers reutilitzables, el pagament per generació de residus, la compra verda, els mercats d'intercanvi, etc.

La Directiva Marc de Residus de la UE constitueix el principal instrument normatiu, i reforça el principi de jerarquia en les opcions de gestió de residus. L'objectiu de l'aplicació de la jerarquia de residus és desplaçar la major part de les actuacions de gestió dels residus cap als graons superiors de la jerarquia, sent la prevenció dels residus la prioritat en la mesura que és l'opció ambiental més sostenible.