AENA | Seguiment dels requisits legals

Servei per al seguiment dels requisits legals aplicables i gestió ambiental als aeroports de la xarxa d'aena SME SA. (2024-2026)

Aena, l'organisme públic que administra els aeroports espanyols, ha atorgat a SM Sistemes Mediambientals el servei de Consultoria especialitzada i avaluació de requisits legals a 48 aeroports a nivell nacional, amb una durada d'entre 2 i 5 anys i això converteix a sistemes mediambientals a l'única consultoria ambiental amb presència a tots els aeroports espanyols.

L'objectiu principal és garantir el compliment normatiu mediambiental i de reglamentació a les instal·lacions d'Aena. SM Sistemes Mediambientals durà a terme l'avaluació anual del compliment legal, assessorarà en l'obtenció d'evidències documentals i gestionarà l'avaluació ambiental de plans i projectes així com el seguiment del compliment de condicions ambientals en projectes constructius.

L'equip tècnic de sm està compost per 6 consultors experts en consultoria ambiental especialitzada i 8 consultors especialitzats en avaluació de requisits legals i compliment legal, contribuint així a mantenir un entorn segur i sostenible als aeroports.

AENA | Suport Mediambiental i Manteniment del SGI

Servei d'assessorament ambiental i control de qualitat de serveis prestats a l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. (2016-actualitat)

Sm duu a terme el servei d'assessorament i manteniment del Sistema de Gestió Integrat (Medi Ambient i Qualitat) de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, el Servei d'Atenció i Informació Mediambiental (des del 2005) i el control de la qualitat dels serveis prestats a l'aeroport. El projecte es duu a terme des de les instal·lacions d'Aena - El Prat.

  • Assessorament ambiental i manteniment de l'SGI en relació amb l'SGI implantat. Inclou el control operacional, la revisió legal, l'actualització de documents, la vigilància ambiental de proveïdors externs i totes les tasques d'assessorament per assegurar la millora ambiental de l'aeroport i del sistema de gestió integrat.
  • Control de qualitat de serveis prestats mitjançant un treball de camp i l'elaboració d'informes periòdics sobre la satisfacció del passatger.
  • Servei d'Atenció i Informació Mediambiental que gestiona i comunica les consultes sobre temàtica ambiental. També es fan seguiments d'incompliments d'AIP i de normativa aeronàutica específica.
AENA | Seguiment ambiental a Alacant-Elx

Servei de control i seguiment d'empreses a l'Aeroport d'Alacant-Elx Miguel Hernández. (2023-2026)

Un equip tècnic de sistemes mediambientals duu a terme el servei de seguiment ambiental d'empreses de l'Aeroport d'Alacant-Elx Miguel Hernández amb l'objectiu d'assegurar el control operacional adequat de les empreses que realitzen activitats tant dins del recinte aeroportuari com a les zones associades que tenen un impacte directe sobre l'aeroport.

  • S'identifiquen les activitats susceptibles de generar impactes i es planifiquen seguiments ambientals d'empreses amb l'objectiu d'assolir el màxim estàndard de qualitat quant al compliment de la legislació aplicable a cadascun dels aspectes ambientals identificats: residus, aigües residuals superficials i subterrànies, consum de recursos naturals, aigua, energia, aire, soroll, medi natural i sòls.

S'elaboren periòdicament informes de desviacions i es fa un seguiment continu de les no-conformitats fins al seu tancament.

AENA | Gestió ambiental de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Servei de manteniment del sistema de gestió ambiental de l'aeroport. (2021-2022)

L'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas té implantat i certificat un sistema de gestió ambiental (SGA) des de l'any 2000 basat en la norma internacional ISO14001, resultat del compromís d'AENA SME S.A. amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible i està enfocat al compliment dels requisits legals i la millora continuada del comportament ambiental de l'aeroport. El sistema es va integrar als sistemes de gestió de qualitat existents, certificant-se com un Sistema de Gestió Integrat.

Sm ha assumit el servei de Manteniment del Sistema de Gestió que té com a objectiu fonamental assegurar el compliment dels requisits de la norma internacional ISO 14001 i 14064 (i ACA), els requisits establerts al mateix Sistema de Gestió Integrat de l'Aeroport i els requisits legals aplicables, en particular, de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA), fent tasques de:

  • Manteniment del SGA | Revisió des del punt de vista ambiental dels projectes que s'executen a l'aeroport | Manteniment de la Certificació ISO14.064 – ACA | Servei de Vigilància Ambiental | Seguiment d'actuacions ambientals d'empreses (SERCOM) | Consultoria.
AENA | Manteniment del SGA de Màlaga-Costa del Sol

Servei de Manteniment de el Sistema de Gestió Ambiental de l'Aeroport de Màlaga-Costa del Sol. (2020-2023)

Un equip tècnic d'sm porta a terme al Manteniment del Sistema de Gestió Ambiental (SGA) de l'aeroport de Màlaga-Costa del Sol amb l'objectiu d'assegurar el compliment dels requisits de la norma internacional ISO 14001 i ISO 14064 (i ACA), dels requisits establerts en el propi SGA de l'Aeroport i dels requisits legals aplicables, en particular, de les Declaracions d'Impacte Ambiental (DIA) 2003 i 2006.
 
- Servei de vigilància ambiental: assegurant un adequat control operacional de les activitats tant dins de l'recinte aeroportuari com en les zones associades a les actuacions de les DIAs, comprovant el compliment del que estableix l'SGA en relació amb els aspectes ambientals: residus, aigües residuals superficials i subterrànies, consum de recursos naturals, aigua, energia, aire, soroll, medi natural i sòls, detectant possibles desviacions o no conformitats.
- Servei de Seguiment Ambiental d'Empreses: assegurant un adequat comportament ambiental de les empreses que desenvolupen la seva activitat dins de l'recinte aeroportuari.
- Manteniment de la Certificació ISO 14.064-ACA mitjançant actuacions per mantenir les acreditacions actuals i / o aconseguir nivells superiors.
- Manteniment de l'SGA: Es realitzen totes les tasques necessàries per complir amb els procediments de l'SGA com ara manteniment de la documentació i registres, control d'instal·lacions, seguiment de l'acompliment legal, auditories, accions de comunicació, etc.

AENA | Manteniment del Sistema de Gestió Ambiental

Assistència tècnica per al manteniment del Sistema de Gestió Ambiental segons ISO 14001 dels Serveis Centrals d'Aena Aeroports S.A. (2016-actualitat)

Des d'agost de 2016 sistemes medioambientales és l'empresa responsable de l'Assistència tècnica per al manteniment del Sistema de Gestió Ambiental dels Serveis Centrals d'Aena compost per 5 instal·lacions en el municipi de Madrid:
  • Edifici Arturo Soria
  • Edifici Piovera Blau
  • Edifici de Laboratori
  • Centre de Dipòsit de Suport Logístic (DAL)
  • Centre d'Arxiu General
La certificació del Sistema de Gestió Ambiental garanteix el compliment dels requisits fixats per les normes internacionals de referència, així com la verificació periòdica del grau de compliment de la legislació vigent en matèria ambiental i energètica. El personal d'sm, des del mateix edifici Piovera Blau, és el responsable de mantenir al dia tota la documentació del Sistema de Gestió Ambiental segons la Norma UNE ISO 14001 implantat per AENA en aquestes instal·lacions.
 
Per a això, periòdicament es revisen tots els requisits ambientals i legals del sistema i els s'actualitza per donar compliment a les necessitats del sistema.
AENA | Informació Ambiental de Madrid-Barajas

Gestió de l'Oficina d'Informació Mediambiental (OFIMA) i l'Àrea Expoambiente l'Aeroport de Madrid-Barajas. (2010-2013) (2019-actualitat)

Un equip de tècnics d'sm experts en medi ambient formen el grup d'Informació ambiental, gestionant les activitats de les sales d'educació ambiental i les reclamacions.Un equipo de 

Oficina d'Informació Mediambiental (Ofima)
Atenció personalitzada a les reclamacions per soroll produïdes per l'activitat de l'Aeroport de Madrid-Barajas. Així mateix, l'equip tècnic del ofimàtica està capacitat per donar un servei d'informació ambiental amb relació a qualsevol altre vector relacionat amb la instal · lació (aigües, gestió de residus, emissions a l'atmosfera, etc). Les reclamacions rebudes són analitzades per posteriorment redactar la resposta que la Divisió de Medi Ambient de l'aeroport signarà i enviarà en un termini inferior a 5 dies hàbils.

Àrea Expoambiente (avió expositor i sala expoambiente)
Ubicades a la terminal 2, en aquestes instal·lacions es realitzen jornades d'educació ambiental orientades a escolars, professionals i públic en general en què un tècnic explica la gestió ambiental de l'Aeroport així com l'impacte derivat de la seva activitat. L'Avió expositor és un DC-9 donat per Iberia i dividit en dues sales en què vídeos adaptats a cada tipus de públic expliquen l'impacte acústic produït per una aeronau així com les mesures per minimitzar-lo. La Sala Expoambiente consta d'una zona diàfana dotada de pantalles que projecten vídeos que expliquen el sistema de gestió ambiental de l'aeroport, més una sala de projeccions amb 40 butaques per a jornades o congressos adreçats a experts.

AENA | Informació Ambiental a Barcelona-El Prat

SAIMBCN, Servei d'Atenció i Informació Mediambiental de l'Aeroport de Barcelona - El Prat. (2005-actualitat)

sm desenvolupa el Servei d'Atenció i Informació Mediambiental de l'Aeroport de Barcelona-El Prat des de la creació d'aquest servei, el 2005, en el si del Departament de Medi Ambient de l'aeroport.

El SAIM es crea com una oficina d'atenció personalitzada a les reclamacions generades per afeccions acústiques provocades per l'Aeroport de Barcelona. Al seu torn, s'atenen demandes d'informació ambiental per part d'Ajuntaments i veïns sobre les configuracions actuals de l'aeroport i els motius de l'ús de cadascunes d'aquestes configuracions.

L'equip del projecte està constituït per un tècnic en comunicació i quatre en disciplines ambientals complementàries i exerceix la seva funció des d'una oficina específica del Bloc Tècnic de la T2.

Des de 2005 i fins al dia d'avui l'Aeroport de Barcelona-El Prat s'ha vist sotmès a canvis, fonamentalment la seva ampliació. Aquesta ampliació va comportar la modificació de la gestió operativa de pistes i per tant va afectar la tipologia de tasques del servei, de manera que es va passar de ser bàsicament un servei de recepció i gestió de reclamacions, a realitzar altres tasques tècniques de suport a aena, com ara el seguiment diari del trànsit aeri per comprovar que se segueixin els procediments d'atenuació de soroll per a la minimització de l'impacte acústic i ambiental.