Catalunya | Nova Llei d'Impostos ambientals

Llei 12/2014 sobre emissions contaminants produïdes per l'aviació comercial, activitat industrial i producció elèctrica d'origen nuclear.
 
El dia 17 d'octubre es va publicar al DOGC la Llei 12/2014, de 10 d'octubre, sobre l'Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, que entra en vigor el dia 1 novembre 2014.
emisiones contaminantes
 
Antecedent normatiu:
Cita:
  • Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.
  • Directiva 2010/75 / UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials.
Modifica:
  • Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.
  • Apartat 1 de l'article 59 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
  • Article 7. ter. 1-4 del capítol I del títol VII ter del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.
 
Objecte:
Crear i regular l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear .de aquesta llei és gravar les emissions contaminants a l'atmosfera produïdes per l'aviació comercial, l'activitat industrial i la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear.
 
El Capítol II tracta l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules produïdes per la indústria i afecta les activitats incloses a l'annex I.1 de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.
 
Activitats de gestió de residus incloses a l'annex I.1 i sotmeses a aquest nou impost: (veure taula)
 
Emissions gravades són les d'òxids de nitrogen, diòxid de sofre, partícules i carboni orgànic, sempre que les emissions siguin superiors a 150 tones anuals de diòxid de sofre, 100 tones anuals d'òxids de nitrogen, 50 tones anuals de partícules, o 150 tones anuals de carboni orgànic total.
 
Base imposable és la constituïda per les emissions màssiques de cadascuna de les substàncies contaminants emeses per una mateixa instal·lació durant el període impositiu corresponent, i es calculen en funció de la concentració, cabal i hores de funcionament del focus emissor.
 
No formen part de la base imposable:
• Emissions associades a calderes amb combustibles convencionals i amb potència inferior a 2.3 MW tèrmics.
• Emissions d'instal·lacions de cogeneració amb potència inferior a 20 MW t tèrmics i que utilitzen gas natural o biogàs amb el mateix contingut en sofre que el gas natural
 
Tipus impositiu, després de restar les quantitats exemptes corresponents, és el següent:
• 45 euros per tona de diòxid de sofre.
• 75 euros per tona d'òxids de nitrogen.
• 60 euros per tona de partícules.
• 45 euros per tona de carboni orgànic total.
 
Bonificacions:
- Bonificació del 50% del percentatge que resulta de la càrrega màssica anual provinent d'instal·lacions de cogeneració situades en establiments industrials amb una potència nominal superior a 20 megawatts tèrmics que utilitzen com a combustible gas natural o biogàs respecte de la càrrega màssica anual de l'establiment. A efectes d'aquesta bonificació, el contingut de sofre del biogàs no pot ser superior al que estableix la normativa per al gas natural.
 
- Bonificació del 10% de la inversió en millora atmosfèrica efectuada en el període impositiu i que ha certificat la Direcció General de Qualitat Ambiental dins del Programa de desgravacions fiscals per inversions en reducció de les emissions contaminants atmosfèriques canalitzades, amb un límit del 15% de la quota íntegra.
 
La liquidació i pagament de l'impost s'ha d'establir per reglament i la gestió, recaptació i inspecció d'aquest impost correspon a l'Agència Tributària.
 
Els ingressos derivats d'aquest impost es destinaran a dotar el Fons per a la protecció de l'ambient atmosfèric, creat per la Llei 22/83 de protecció de l'ambient atmosfèric, el Programa de vigilància i control ambiental atmosfèric i mesures compensatòries de la contaminació atmosfèrica.
 
La gestió, recaptació i inspecció d'aquest impost correspon a l'Agència Tributària.
 
Veure DOGC
 
Veure més notícies