Deixalleries municipals | Subvenció ARC

Ajuts destinats a la implantació de deixalleries pel tractament dels residus municipals.

 
RESOLUCIÓ TES/676/2017, de 15 de març, per la qual es fa pública la convocatòria d'ajuts per a l'any 2017 destinats a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals, i se n'aproven les bases. (Fins 31 de maig)

Aquesta línia de subvencions, destinada als ens locals de Catalunya i dotada amb dos milions d'euros corresponent al pressupost de l'Agència de Residus de Catalunya, té com a finalitat la implantació i millora de deixalleries per a la gestió de residus municipals, tant si són fixes com mòbils. D'aquesta, la meitat de la dotació pressupostària es destinarà a instal·lacions noves i l'altra meitat es destinarà a l'ampliació i millora d'instal·lacions ja existents. Es pretén doncs un desplegament i millora de la xarxa de deixalleries des d'una perspectiva d'economia circular que reforci la participació de cadascun dels agents en el cicle i permeti millorar el seu comportament ambiental, de manera exigent i compromesa amb la sostenibilitat i amb l'estalvi de recursos naturals.
 
Actuacions subvencionables:
Tipus A: Implantació de noves deixalleries fixes i mòbils (centres per a la recepció i l'emmagatzematge selectius de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària, incloent les minideixalleries i les mòbils): redacció del projecte, obra civil, instal·lació d'energia solar, adquisició de contenidors, coberts, bàscula, direcció d'obres i coordinació de la seguretat i salut laboral.
Aquests projectes són per a la construcció de noves d'instal·lacions incloent-hi les minideixalleries i les deixalleries mòbils que donin servei principalment a habitants que actualment puguin no tenir aquest servei o que els permeti una millora i aproximació del servei existent.
Pel que fa als contenidors de les deixalleries fixes, són d'obligada adquisició els contenidors amb les següents característiques:
  • Contenidors per a la recollida selectiva de vidre, paper i envasos.
  • Contenidors tipus banyera o caixa.
  • Contenidors per a la recollida d'olis vegetals.
  • Contenidors per a la recollida d'olis minerals: capacitat mínima 600 litres i sistema de doble casc o de safata col·lectora per tal de recollir possibles vessaments.
  • Contenidors per a la recollida de bateries d'automoció: capacitat aproximada de 650 litres, material anticorrosiu.
  • Altres contenidors que siguin necessaris per dipositar les diferents classificacions de materials acceptats a les deixalleries.
 
Tipus B: Ampliació, millores estructurals i equipament auxiliar de deixalleries existents. Aquests projectes inclouen actuacions per garantir-ne l'accessibilitat, la bona gestió dels residus, la seguretat i l'adaptacions a la normativa vigent. S'inclouen actuacions en la tanca, porta, bàscula, cobert, magatzem, caixes/contenidors, compactador, paviment, seguretat, caseta, senyalització/retolació, sistemes informàtics, gestió de fibrociment i altres, incloent l'obra civil.
 
Aquests ajuts tenen com a beneficiaris els ens locals de Catalunya, amb la prèvia adhesió a la plataforma EACAT (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre d'altres) titulars del servei. El termini de presentació de sol·licituds és fins el 31 de maig de 2017 .
 
Veure Resolució TES/676/2017 pdf
 

Vegeu més notícies +