Eficiència energètica | RD 56/2016

Transposada la Directiva 2012/27/UE sobre eficiència energètica per tal d'assolir les metes marcades a la UE per al 2020. (13/2/2016)

 

El passat dia 13 de febrer es va publicar el Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia (BOE 38, de 13 de febrer de 2016).

L'auditoria energètica és d'aplicació per a grans empreses, considerades aquelles que tinguin més de 250 treballadors i/o tinguin un volum de negoci que excedeixi de 50 milions d'euros i un balanç general que excedeixi de 43 milions d'euros. De la mateixa manera, és aplicable als grups socials que estableix l'article 42 del Codi de Comerç. Queden excloses les PIMES i microempreses.
Les grans empreses hauran de realitzar una auditoria energètica cada 4 anys a partir de la data de l'anterior auditoria energètica, disposant d'un termini de 9 mesos per presentar la primera auditoria energètica. (Termini màxim, el 14 de Novembre de 2016).

Per justificar el compliment de les obligacions que estableix el Reial decret, les empreses obligades podran utilitzar alguna de les dues alternatives següents:

  • Realitzar una auditoria energètica segons s'estableix en l'article 3 apartat 3, del mateix Reial decret.
  • Aplicar un sistema de gestió energètica o medi ambient, certificat per un organisme independent segons les normes europees o internacionals (com l'ISO 50001), sempre que inclogui una auditoria energètica d'acord amb l'article 3 apartat 3 del mateix Reial decret.

Si l'empresa té una certificació d'eficiència energètica d'acord al RD 235/2013 tan sols cobrirà la part d'edificació, sempre que inclogui recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica.

L'auditoria energètica ha de cobrir el 85% de l'energia total consumida, del conjunt de les instal·lacions ubicades en el territori nacional, i que formin part de les activitats industrials, comercials i de servei. L'auditoria energètica s'ha de basar en dades operatius actualitzats, mesurats i verificables. A més, ha de ser representativa i fiable per poder determinar les oportunitats de millora més significatives.

El transport, tant dins de les instal·lacions com les flotes de vehicles, s'hauran de recollir a l'auditoria. Es reflectiran els càlculs detallats i validats per les mesures proposades, facilitant informació clara sobre el potencial estalvi. Les dades empleats s'han de poder emmagatzemar per anàlisis històriques i traçabilitat del comportament energètic.

L'incompliment d'aquest Reial decret pot suposar sancions fins a 60 milions d'euros.


Veure RD 56/2016 pdf

Veure més notícies +