EMISSIONS INDUSTRIALS | Nova Llei 5/2013

Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei de residus i sòls contaminats.

Aquesta Llei modifica l'anterior Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i també la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Aquesta llei transposa a l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol una part de la directiva 2010/75/UE d’emissions industrials, que afecta a totes les activitats incloses al seu annex 1. Aquesta normativa té caràcter bàsic, i per tant afecta de la mateixa manera a totes les CCAA.
Entre les modificacions més importants a la Llei 16/2002 de prevenció i control integrats de la contaminació, es troben les següents:

  • Es modifica lleugerament l'actual àmbit d'aplicació de l'annex I relatiu a les activitats a què s'aplica la norma per cobrir tipus d'instal · lacions addicionals, i el concreta i amplia més en relació amb determinats sectors (per exemple, tractament de residus).
  • Es redueix lleugerament el termini del procediment d'atorgament de l'autorització ambiental integrada de 10 a 9 mesos. En aquesta reducció, es té en consideració que s'ha suprimit el requeriment addicional amb un mes de termini a l'organisme de conca, en el cas que aquest no hagi emès l'informe d'admissibilitat d'abocament en el termini de 6 mesos.
  • Se suprimeix la necessitat d'aportar documents en els procediments de revisió i actualització de l'autorització, quan ja hagueren sigut aportats amb motiu de la sol · licitud d'autorització original.
  • Se suprimeix el deure de renovació de l'autorització. Així, les autoritzacions es revisaran dins els 4 anys següents a la publicació de les conclusions relatives a les MTD.
  • S'estableix com a disposició transitòria un procediment d'actualització de les autoritzacions ja atorgades, en virtut del qual l'òrgan ambiental competent d'ofici comprovarà, mitjançant un procediment simplificat, l'adequació de l'autorització a les prescripcions de la nova Directiva 2010/75/UE. S'estableix com a data límit per a l'actualització de les autoritzacions el 7 de gener de 2014.
  • En relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies s'incorpora, entre la documentació necessària per sol·licitar l'autorització ambiental integrada, la presentació d'un Informe base o Informe de la situació de partida.

 
A més, aquesta Llei també modifica la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats el termini de vigència de les autoritzacions de residus incloses en l'article 27, pel que fa a instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 16/2002, que serà a partir d'ara d'un màxim de 8 anys, passat el qual es renovaran automàticament per períodes successius.
 
Aquesta llei va entrar en vigor el 13 de juny de 2013.
 
Veure BOE Llei 5/2013 pdf

Veure més notícies +