Fracció orgànica | Subvenció ARC

Ajuts per als projectes de foment de la recollida selectiva de la FORM. 
 
RESOLUCIÓ TES/860/2017, de 19 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. (Fins 26 Juny)
 
Aquest ajuts, dirigits tant a ens locals com a empreses que generin més de 20 t/any de residus orgànics assimilables a municipals, tenen per objecte el foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d'una perspectiva de la economia circular i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.
 
Respecte els ens locals:
a) Projectes de nova implantació o ampliació de l'àmbit de la recollida selectiva de la fracció orgànica i projectes d'autocompostatge com a via de gestió exclusiva de la FORM. Aquests projectes incorporaran nous habitants i/o nous grans productors en l'àmbit del servei públic de recollida selectiva de la FORM o bé seran projectes per la instal·lació de compostadors per part de l'ens local com a via exclusiva de gestió de la FORM.
b) Projectes de millores del servei públic de recollida selectiva de la fracció orgànica, la fracció vegetal  i projectes d'autocompostatge com a via de gestió complementària de la FORM.
c) Diagnosis del servei públic de recollida selectiva i plans d'actuació per a la nova implantació, ampliació o millora de la recollida selectiva adscrita al servei públic.
d) Projectes singulars d'interès general que fomentin la gestió de la fracció orgànica dels residus municipals dins d'un model d'economia circular en l'àmbit municipal.
 
Respecte dels grans productors:
e) Projectes per a grans productors consistents en impulsar millores quantitatives i qualitatives de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus assimilables a municipals, tant per a l'adaptació als sistemes de recollida adscrits al servei públic com per a sistemes de recollida en l'àmbit privat, o per a l'autocompostatge com a via complementària de gestió de la FORM. Hi podran concórrer les empreses, entitats privades o públiques, diferents dels ens locals que generin més de 20 tones/any de residus orgànics, vulguin implantar millores qualitatives o quantitatives i que disposin d'una diagnosi de la situació actual de la recollida selectiva i un pla d'actuació.
 
Resolució TES/860/2017 pdf
Bases Reguladores TES/791/2017 pdf
 
Vegeu més notícies