Pla Estatal Marc de Gestió de Residus

Aprovat el #PEMAR per a avançar cap a una economia circular que impulsi el reciclatge. (6/11/2015)
  • El Pla estableix les línies estratègiques per a la gestió dels residus en els pròxims sis anys i les mesures necessàries per complir els objectius comunitaris en aquesta matèria.
  • Es tracta d'un instrument clau per aplicar la jerarquia de gestió de residus i per avançar cap a la denominada economia circular, que reincorpora al procés productiu els materials que contenen els residus per a l'elaboració de nous productes.
  • Impulsa, a més, la coordinació entre administracions, la millora de la transparència i informació en matèria de residus, la inspecció, el control i la sensibilització social.

El Consell de Ministres ha aprovat a 6 de novembre de 2015, la proposta del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR) 2016-2022, que estableix les línies estratègiques i les mesures necessàries per avançar cap a la denominada economia circular i impulsar la preparació per a la reutilització i el reciclatge.

L'objectiu final del Pla, igual que el de la política comunitària de residus, és convertir a Espanya en una societat eficient en l'ús dels recursos, que avanci cap a una economia circular. Es tracta, en definitiva, de substituir una economia lineal basada en produir, consumir i llençar, per una economia circular en què es reincorporen al procés productiu cop i un altre els materials que contenen els residus per a la producció de nous productes o matèries primeres .
 
Aquest Pla, que és l'instrument per orientar la política de residus a Espanya en els pròxims sis anys, promourà les actuacions que proporcionen un millor resultat ambiental i que assegurin que Espanya compleix amb els objectius legals de gestió de residus.
Entre aquests objectius, destaca per la seva rellevància el de reciclatge de residus domèstics i similars: l'any 2020 s'ha de destinar a preparació per a la reutilització i reciclatge el 50% d'aquests residus. Amb dades de 2012, Espanya se situa en el 29% del reciclatge de residus municipals.

JERARQUIA DE RESIDUS COM A PRIORITAT
El PEMAR aplica el principi de jerarquia que estableix la normativa comunitària de residus, per reduir l'eliminació de residus fonamentalment, mitjançant el dipòsit en abocador-, mitjançant l'increment de la preparació per a la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització, inclosa la valorització energètica. Per aconseguir-ho, el Pla aposta per augmentar la recollida separada de residus, especialment en relació amb la fracció de bioresidus dels residus municipals.

El Pla Estatal Marc consta de 25 capítols, 15 d'ells dedicats a fluxos de residus amb normativa específica. Per a tots ells, descriu la normativa i els objectius aplicables, així com l'evolució de la gestió en els últims anys i la seva situació actual i estableix els objectius i les orientacions i línies estratègiques per aconseguir-los.

També destaca la necessitat de continuar treballant en la coordinació amb totes les administracions competents en aquest àmbit, de millorar la informació i la transparència en l'àmbit dels residus i d'harmonitzar les taxes i l'ús d'instruments econòmics per evitar barreres entre comunitats autònomes.

A més, aposta per enfortir, incrementar i coordinar les activitats d'inspecció, control i vigilància, recursos humans i econòmics, per una major i millor comunicació i sensibilització i per potenciar l'ús dels materials procedents dels residus. El Pla incorpora, així mateix, les orientacions i l'estructura a la qual s'han d'ajustar els plans autonòmics de gestió de residus.
 
Per garantir el compliment dels objectius a nivell nacional, el Pla preveu amb caràcter general, que les comunitats autònomes compleixin aquests objectius amb els residus generats en el seu territori. Igualment els plans autonòmics, poden establir la contribució de les entitats locals, de forma independent o associada, al compliment dels objectius aplicables als residus de competència municipal.

BENEFICIS AMBIENTALS, SOCIALS I ECONÒMICS
Al costat dels beneficis ambientals del Pla (protecció de la salut humana, dels recursos naturals i el clima), aquesta iniciativa aporta a més beneficis socials i econòmics associats a la major activitat econòmica relacionada amb els residus, l'increment de la disponibilitat de matèries primeres en condicions segures ia la creació d'ocupació derivada del foment de la preparació per a la reutilització i del reciclatge.

Segons les estimacions de la Comissió Europea, si s'aplica tota la normativa vigent en matèria de residus es crearien més de 400.000 llocs de treball a la Unió Europea, dels quals 52.000 es localitzarien a Espanya.
 
(Font: magrama)
 
Veure PEMAR 2016-2020
df

 

Veure més notícies +