RAEE | Nou RD 110/2015

Aprovat el Reial Decret sobre Residus d'Aparells elèctrics i electrònics, que millora la seva recollida selectiva i gestió i aposta per la reutilització.

 
El passat 20 de febrer es va aprovar en Consell de Ministres el nou Reial Decret 110/2015 sobre Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE), pel qual es transposen les directrius establertes per la Unió Europea en la Directiva 2012/19/UE de 4 de juliol de 2012. Es tracta d'un Reial Decret que ha portat tramitar més de dos anys a causa de la seva importància i complexitat, ja que han participat nombrosos grups d'interès i Administracions Públiques.

El text regula en detall la pràctica totalitat de les fases de la gestió dels RAEE, entre les quals cal destacar les mesures per millorar la traçabilitat d'aquests residus i els seus requisits tècnics de tractament. També regula les obligacions dels diferents agents, la recollida, la preparació per a la reutilització i el tractament específic, els trasllats, l'autorització i comunicació, la responsabilitat ampliada del productor, les obligacions d'informació a les administracions públiques, la coordinació de les administracions i el règim d'inspecció, vigilància i control.raee rd 110/2015

En concret, el principal objectiu és recollir de forma separada el 85% dels RAEE generats a partir de 2019 i es tractin valoritzant, almenys, entre el 70% i el 85% del seu pes, segons les categories de residus. També s'estableixen objectius específics de preparació per a la reutilització d'entre el 2% i el 3% a partir de 2017.

Una altra de les novetats de la norma aprovada és que els establiments de venda d'aparells elèctrics i electrònics hauran d'acceptar de forma gratuïta els dispositius ja usats de mida petita, com els telèfons mòbils, si disposen d'un establiment de més de 400 metres quadrats, sense que el consumidor hagi de comprar un altre a canvi. D'altra banda, la venda d'aquests aparells a través d'Internet també haurà de garantir que es puguin lliurar els residus que generin, igual que a les botigues físiques.

S'espera que aquesta norma solucioni els problemes de l'anterior Reial Decret pel qual només el 30% dels RAEE arribaven a les plantes autoritzades. També que s'asseguri que els residus es tractin en les instal·lacions per a les quals estan autoritzades, per tal d'elevar els nivells de valorització i evitar així repercussions negatives per a la salut i el medi ambient.
Els RAEE contenen materials valuosos i substàncies perilloses per això cal tractar-los de manera específica amb un procés que comença en les instal·lacions de recollida municipal o punts nets i que involucra botigues, gestors autoritzats i punts específics habilitats pels fabricants.
 
La nova normativa també fomenta la prevenció de residus d'aquest tipus i aposta per tècniques de preparació per a la reutilització (PxR) que ofereixen la possibilitat de tornar a posar en el mercat el mateix producte que s'ha reparat, és a dir, convertir el que podria ser un residu en un nou aparell que es pot tornar a utilitzar. Tot aquest procés necessita diversos requisits perquè els gestors puguin garantir que la preparació per a la reutilització es realitza de manera adequada.
 
A Espanya el sector dels residus representa un 27% del total d'ocupació d'aquest tipus i es calcula que la preparació per a la reutilització dels RAEE podria generar uns 4.700 llocs de treball directes, de manera que s'ha d'incloure en la normativa tot el relatiu a garanties de salut, respecte al medi ambient i resultats satisfactoris per als consumidors finals dels "nous" productes.
 
El tema de la millora del control i de la supervisió d'aquests residus per part de les administracions públiques també està inclòs en el nou Reial Decret. L'objectiu és crear una Plataforma Electrònica, cofinançada pel MAGRAMA i pels productors, en la qual es disposaran de totes les dades de recollida i gestió de RAEE. Es crearà també una oficina d'assignació de recollides que estarà supervisada per les administracions públiques que estiguin implicades.
 
Els resultats d'aquesta campanya a favor de la bona gestió de residus s'exigiran a nivell d'autonomies i no només a nivell nacional com es feia fins ara i s'establiran paràmetres com, per exemple, el nombre d'habitants d'una comunitat autònoma per realitzar la inspecció i el control de manera més detallada i precisa.
 
La nova normativa també inclou els requisits tècnics perquè les comunitats puguin aprovar autoritzacions per a les plantes de tractament d'aquests residus, per així poder agrupar i unificar els tractaments i processos que s'han de seguir a Espanya.
 
 
Veure RD 110/2015

pdf

 

Veure més notícies