Certificat d'eficiència energètica | RD 235/2013

És el document que permet conèixer l'eficacia d'un immoble en relació al seu consum d'energia. Obligatori des de l'1 de juny.

Des de l'1 de juny de 2013, segons el nou Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, el consumidor que compra o lloga un habitatge, local, oficina ... ha de rebre un certificat d'eficiència energètica que informa sobre les característiques energètiques de l'edifici. Aquest document ha de recollir informació com:

 • Dades d'identificació de l'edifici o habitatge, incloent la seva referència cadastral.
 • Descripció de les característiques energètiques de l'edifici.
 • Procediment que s'ha utilitzat per obtenir la qualificació d'eficiència energètica.
 • En el cas dels edificis ja existents, quina normativa, sobre estalvi i eficiència energètica, es va aplicar en el moment de la seva construcció.
 • Recomanacions per millorar l'eficiència energètica de l'edifici.
 • Qualificació d'eficiència energètica de l'edifici expressada mitjançant una etiqueta energètica.

Han de disposar d'aquest certificat:

 • Edificacions de nova construcció.
 • Edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, excepte si disposen d'un altre certificat energètic en vigor.
 • Immobles o parts d'ells on una autoritat pública ocupi una superfície útil total de més de 250 m2 i que serveixin per atendre habitualment al públic.

Queden exclosos:

 • Edificis i monuments protegits pel seu valor arquitectònic o històric o per formar part d'un entorn protegit.
 • Immobles o parts d'aquests utilitzades exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses.
 • Construccions provisionals amb un termini previst d'ús igual o inferior a dos anys.
 • Edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts d'ells, en la part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.
 • Edificis o parts d'edificis aïllats que tinguin una superfície útil de menys de 50 m2.
 • Els que es comprin per reformes importants o demolició.
 • Edificis existents d'habitatges o parts d'aquests, l'ús sigui inferior a quatre mesos a l'any, o una altra durada limitada amb un consum estimat d'energia de menys del 25% del que seria un ús normal durant l'any, sempre que el propietari ho faci constar en una declaració responsable.

Sol·licitud del certificat
El responsable d'obtenir i conservar el certificat energètic és el propietari o, si escau, el promotor, que a més de presentar aquest document davant l'òrgan competent de cada comunitat. A cada comunitat autònoma, l'òrgan competent en matèria de certificació energètica d'edificis ha d'habilitar un registre que permetrà realitzar inspeccions, i control tècnic i administratiu dels certificats emesos.
L'obtenció del certificat d'eficiència energètica atorga el dret d'utilització, durant el període de validesa, de l'etiqueta d'eficiència energètica, els continguts es recullen el document reconegut corresponent a l'etiqueta d'eficiència energètica, disponible al Registre general. L'etiqueta s'inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament de l'edifici o unitat de l'edifici. Haurà de figurar sempre en l'etiqueta, de forma clara i inequívoca, si es refereix al certificat d'eficiència energètica del projecte o al de l'edifici acabat.
 
Veure més notícies

 +