FES-CO2 | Projectes Clima

Oberta la convocatòria de Projectes Clima 2015 del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
(Fins el 15 d'abril)
Ja està oberta la quarta convocatòria dels Projectes Clima 2015 del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
proyectos clima - fes-co2

La finalitat de promocionar aquests Projectes Clima és disminuir (o fins i tot evitar) emissions en sectors com l'agricultura, el transport, el domèstic, el dels residus o els gasos fluorats. Amb aquesta convocatòria, es recolzen les activitats baixes en emissions de carboni, mitjançant l'adquisició de les reduccions verificades d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.
El pressupost destinat a aquests projectes és de més 15 milions d'euros que permetran que fons de Carboni FES-CO2 adquireixi les reduccions verificades d'emissions que generen els projectes guanyadors.
 
Les reduccions d'emissions adquirides a través de l'FES-CO2 requeriran el compliment d'una sèrie de requisits, entre d'altres, els que estableix l'article 7 del RD 1494/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regula el Fons de Carboni per a una Economia Sostenible:
  • La seva execució no haurà de venir exigida per la normativa sectorial que els sigui aplicable. Qualsevol activitat que sigui exigida per normativa internacional, europea, nacional, autonòmica o local no podrà generar reduccions que puguin ser objecte d'adquisició pel FES-CO2.
  • Han de contribuïr al compliment dels compromisos quantificats de limitació o reducció d'emissions assumits per Espanya mitjançant l'assoliment de reduccions que tinguin reflex en l'Inventari de gasos d'efecte hivernacle. Els projectes hauran de comportar reduccions d'emissions de gasos d'efecte hivernacle mesurables i verificables, de manera que tinguin en reflex l'inventari nacional. El promotor del projecte haurà de presentar propostes que permetin un mesurament real de la reducció d'emissions associada, de manera que aquesta tingui un reflex en l'inventari nacional de GEH, així com la seva verificació per un tercer reconegut per desenvolupar aquesta funció per la Comissió Executiva del FESCO2.
  • Les reduccions d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que generen no procediran d'instal·lacions subjectes al règim de comerç de drets d'emissió, amb l'objecte d'evitar supòsits de doble comptabilitat. Quedarà exclosa de ser recognoscible a través del FES-CO2 qualsevol activitat de projecte o part d'aquest que afecti a una instal·lació o sector que es trobi recollit en els supòsits que identifiquen la Llei 1/2005, de 9 de març, i la Llei 13 / 2010, de 5 de juliol, que regulen el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.
  • No podran en cap moment ser reconeguts com a projectes d'aplicació conjunta. Un projecte clima les reduccions siguin adquirides a través de l'FESCO2, no rebrà en cap cas aprovació, de forma paral·lela o posterior, per ser desenvolupat d'acord amb un esquema d'aplicació conjunta, i viceversa.
  • Les reduccions verificades d'emissions no es poden utilitzar en el marc del règim de comerç de drets d'emissió regulat per la Llei 1/2005, de 9 de març, i no seran susceptibles de lliurament en cap sistema vinculant de comerç de drets d'emissió. En cap cas les reduccions que es verifiquin com a resultat de projectes clima podran ser lliurades per una instal·lació subjecta al règim de comerç de drets d'emissió (EU ETS) o otrosistema vinculant de comerç de drets d'emissió per al compliment de les seves obligacions sota tals règims .
  • Les reduccions verificades d'emissions es calculen d'acord amb metodologies aprovades pel Consell Rector del Fons. Referent a això es tindran especialment compte les metodologies aplicables a projectes anàlegs en l'àmbit dels mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kyoto. El Consell Rector publicarà al lloc web del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient les metodologies aprovades.
Les tres convocatòries anteriors han servit per aprovar unes 100 propostes de projectes de reducció d'emissions que, a més, han permès crear llocs de treball sostenibles. Els projectes Clima són una realitat i una eina imprescindible per lluitar contra el canvi climàtic.
 
Algunes característiques dels Projectes Clima són la seva ubicació, sempre es desenvoluparan dins del territori espanyol i es duran a terme en els "sectors difusos" que són els que no estan subjectes al règim europeu de comerç de drets d'emissió com el transport, agricultura, etc ...
 
Hi ha dues modalitats de projectes:
  • Projecte Clima tradicional: que correspon al projecte que té en compte una o diverses activitats definides, amb data concreta per a la seva posada en marxa.
  • Programes d'Activitats: que correspon a un enfocament més ampli de projecte amb diverses activitats que s'afegeixen al programa permetent que activitats similars puguin agrupar-se i organitzar-se en un sol programa.
 
Veure RD 1492/2011 pdf
 
Veure més notícies