ARC | Caracteritzacions de la FORM

Control de qualitat i caracterització de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) - Agència Residus Catalunya (2004-actualitat)

sm realitza el projecte de control de qualitat i caracterització de residus de la FORM a diferents plantes de gestió de Catalunya. Des de l'inici del projecte s'han realitzat més de 2000 controls-caracteritzacions de residus per a un total d'uns 100 municipis i uns 200 circuits diferents. El principal objectiu d'aquest projecte consisteix en la determinació de la qualitat de la recollida selectiva de fracció orgànica, perquè l'ARC pugui determinar l'import de retorn del cànon que rebran els diferents ens municipals.

La caracterització requereix una identificació inequívoca de la mostra, homogeneïtzació i quarteigs successius fins arribar a una quantitat d'uns 250 Kg. Posteriorment es realitzarà la selecció de material i de les diferents fraccions: orgànica, poda, vidre, paper-cartró, bosses, plàstics, tèxtil, tèxtil sanitari, metall ferri, metall no ferri, especials, voluminosos i altres. Tot el treball realitzat queda reforçat per un reportatge fotogràfic minuciós sobre el procés i cadascuna de les fraccions.

El grau de qualitat de la FORM és variable, partint de nivells amb molt baixa quantitat d'impropis (2-3%, típics de sistemes porta a porta i municipis rurals) fins a mostres que arriben a quantitats d'impropis de fins al 50-60% , fet que implica una reducció nul·la del cànon i un major cost de gestió.