DEFESA | Caracterització de residus de paper-cartró

Caracterització de residus de paper-cartró procedent de recollides del contenidor viari blau, compactadores, confiscacions i recollida de cartró comercial. (2017)

L'objecte del projecte és obtenir resultats de la caracterització de 4 procedències de residus de paper-cartró per determinar la seva composició segons especificacions del Grup Defesa:

  • Paper-cartró procedent de compactadores de grans generadors
  • Recollida de cartró comercial
  • Paper-cartró procedent de la recollida del contenidor blau-iglú
  • Paper-cartró procedent de confiscacions de la Policia

L'equip especialista en caracteritzacions de sm, després d'aconseguir una mostra homogènia i representativa mitjançant homogeneïtzació, separació i quarteigs successius, es procedeix a la separació manual de materials en les diferents fraccions:

  1. Material sol·licitat: paper, cartró
  2. Impropis: plàstics, vidre, fusta, bric, metalls, altres