CRACK HOGAR | Auditoria de Residus

Auditoria de residus del magatzem logístic de l'empresa Crack Hogar a Vilanova i la Geltrú. (2017)

L’objecte d’aquesta auditoria és la descripció dels residus produïts per l’activitat, comprovar que es realitza una gestió adequada dels residus generats i quantificar la producció anual real o estimada dels residus que es gestionen. Aquesta auditoria consisteix en la caracterització i identificació de la generació de residus a les instal·lacions del magatzem logístic de Vilanova i la Geltrú de l'empresa Crack Hogar, dedicada a la venda d'articles per a la llar i decoració durant la jornada de treball, per tal de poder identificar punts degeneració de residus i quantificació dels mateixos.

  • Identificació dels tipus de material residual generat a les instal·lacions.
  • Identificació dels punts de generació.
  • Quantificació dels residus generats al llarg de diferents períodes i projecció prevista anual.

Donat que l’activitat genera poca quantitat de residus, es varen acumular per un període d’una setmana. Durant la inspecció es va comprovar el tipus de residus generats i es van quantificar tots aquells que es gestionen a través de recollides municipals, pesant-los si calia amb un dinamòmetre digital.