DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local d'Almodóvar del Campo

Agenda 21 Local en els municipis d'Almodóvar del Campo, Saceruela, Chillón i Agudo (Diputació de Ciudad Real, 2006-2008)

L'Agenda 21 Local és el projecte mitjançant el qual els municipis s'encaminen i aposten pel desenvolupament sostenible, promovent la participació ciutadana en la gestió local. El projecte té tres fases:

Diagnosi ambiental. S'analitza informació de caràcter ambiental, social i econòmic del municipi per a l'anàlisi de la situació actual, procedent de les administracions que intervenen en la gestió del municipi i els agents econòmics associats a les mateixes, i dades subjectives aportades per la població mitjançant reunions, enquestes i entrevistes.

Pla d'acció. Estudiada la situació del municipi, es prepara un Pla d'Acció consensuat amb els representants socials, polítics i econòmics, en què es prioritzen les mesures a adoptar per millorar l'estat del municipi i la gestió del mateix. Aquests plans d'acció són després aprovats pel Consell de Sostenibilitat (òrgan de participació local) perquè l'Ajuntament assumeixi com a pròpies aquestes mesures.

Pla de seguiment. Per poder mesurar la millora municipal es realitza un seguiment mitjançant el Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles de Castella-la Manxa. Aquest sistema consta de 40 indicadors que abasten caràcter social, econòmic i ambiental.