GOV. d'ANDORRA | Estudis Modecom de caracterització de residus

Caracterització de residus segons metodologia MODECOM de fraccions rebuig, vidre, envasos i paper/cartró d'Andorra. (2014-2017)

El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d'Andorra ha confiat en sm des de 2014 per a l' estudi Modecom de caracterització de residus, que consisteix a obrir, destriar i quantificar les fraccions que es troben dins les bosses d’escombraries de la fracció de rebuig dels residus sòlids urbans (RSU) i també de la recollida selectiva (vidre, envasos i paper/cartró) que arriben al Centre de Tractament de Residus (CTR) segons un protocol (estàndard) conegut com a MODECOM. Gràcies a això, es pot analitzar quins residus hi ha i en quina quantitat hi són presents, i també es pot saber quins haurien d’haver estat destinats a la recollida selectiva, com els envasos, el paper i el cartró, el vidre o altres components que es recullen en deixalleries com ara ferralla, petits aparells electrònics i cablejat, etc. Durant el període 2014-2017 s'han realitzat un total de 108 caracteritzacions.

Per a la caracterització es prenen mostres de totes les parròquies. Els mostrejos es fan amb cadència mensual per tenir una millor representativitat de les dades i evitar períodes atípics o excepcionals. Els residus analitzats són separats minuciosament com a mínim en 13 fraccions diferents (puntualment 50 sots-fraccions) i pesats per determinar la proporció de residus present a les bosses d’escombraries, establir l’eficàcia de les recollides selectives i conèixer els components valoritzables.