METROCOMPOST | Programa de caracteritzacions de la FORM a Castelldefels

El municipi de Castelldefels va decidir posar en marxa un programa de caracteritzacions de la recollida selectiva de matèria orgànica del municipi per poder plantejar alternatives de millora i detectar punts febles. D'aquestes caracteritzacions es va extreure informació vàlida per poder establir una referència relativa al retorn del cànon que el municipi rebia per part de l'ARC.

La caracterització requereix una identificació inequívoca de la mostra, una homogeneïtzació i quarteigs successius fins arribar a una quantitat aproximada de 250 Kg Posteriorment es realitzarà la selecció de material i de les diferents fraccions: orgànica, vidre, paper-cartró, bosses, plàstics, tèxtil i tèxtil sanitari, metall ferri i no ferri, voluminosos, altres... Tot el treball realitzat queda reforçat per un reportatge fotogràfic per eliminar dubtes sobre els resultats obtingut.

El grau de qualitat de la FORM és variable, partint de nivells amb molt baixa quantitat d'impropis (2-3%, típics de sistemes porta a porta i municipis rurals) fins a mostres que arriben a quantitats d'impropis de fins al 50-60% , fet que implica una reducció nul · la del cànon i un major cost de gestió.

En total es van realitzar 4 caracteritzacions durant l'any 2007 a ​​la planta de compostatge de Castelldefels (finalment enderrocada), amb cadència trimestral.