DIP. FORAL GUIPUZKOA | Caracterització de residus urbans

Assistència tècnica de la caracterització dels residus urbans de el Territori Històric de Gipuzkoa. (2020)

El Pla Integral de Gestió de Residus Urbans de Gipuzkoa 2019-2030, en la seva acció OBS-1 de l'Observatori per a la Prevenció i Gestió dels residus, indica la necessitat de realitzar caracteritzacions periòdiques per estudiar la composició dels residus. Per dur a terme aquest estudi, la Diputació Foral de Guipúscoa ha confiat en l'equip tècnic de sm per a la realització de les següents tasques:

  • Definició de la metodologia de mostreig i planificació dels treballs amb les mancomunitats, ajuntaments, plantes de residus i altres actors implicats.
  • Caracterització de residus procedents de 75 rutes de recollida de fracció resta.
  • Caracterització de residus procedents de bosses de recollida selectiva orgànica.
  • Anàlisi de brutícia-humitat present en paper-cartró, material mixt, envasos plàstics, envasos metàl·lics, envasos complexos i "diversos i miscel·lanis", de 25 mostres caracteritzades.
  • Preparació de dos protocols per determinar el malbaratament alimentari aparent en mostres de la fracció resta i de la fracció orgànica.
  • Redacció d'informes per Mancomunitat i per a tota Guipúscoa.