ROS ROCA, SA | Auditoria Interna del Sistema de Gestió Ambiental
sm va ser contractada per ROS ROCA, SA al gener de 2008 per auditar internament segons la norma ISO-14001 el Sistema de Gestió en el centre de producció de Tàrrega. L'auditoria tenia com a objectius comprovar l'adequació del Sistema a la Norma ISO 14001, determinar el grau d'implantació i coneixement entre el personal, així com establir possibilitats de millora del sistema.
La planificació de l'auditoria es va realitzar segons els requeriments de la norma ISO 19011 i es diferencien dues fases:
  • Revisió preliminar de la documentació. Realitzada en gabinet, en ella que es va analitzar l'adequació de la documentació als requisits de la norma ISO 14001
  • Auditoria. Realitzada durant 2 jornades en les instal·lacions en centre de producció. Es va dur a terme mitjançant entrevistes als responsables i anàlisi de documentació. En ella es va determinar el grau d'implantació i es van identificar les desviacions respecte al planificat.
Com a resultat es va emetre un informe d'auditoria en el que es descriuen les no conformitats de manera clara i concisa, de manera que els responsables puguin determinar les accions correctives. A més, es proposen accions de millora, en forma d'observacions, orientades a la millora del Sistema de Gestió.