AJ. LLORET DE MAR | Pla Local de prevenció de residus

Elaboració d'un Pla Local de Prevenció de Residus i d'un protocol per a la implantació d'un espai de reutilització a la deixalleria. (2018)

L'equip tècnic d'sm du a terme l'elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus del municipi de Lloret de Mar amb l'objectiu d'analitzar la situació actual en relació a la generació de residus i definir les línies estratègiques i actuacions a desenvolupar en el municipi, per tal d'assolir els objectius de reducció de residus establerts en el marc del PRECAT 20 i la normativa estatal i europea de residus, desenvolupant les següents tasques:

  • Diagnosi de l'estat actual: Caracterització dels fluxos residuals, fent especial esment als productors singulars locals. Determinació dels processos de generació. Avaluació dels costos econòmics i ambientals de la gestió. Consulta sobre el coneixement de la població i dels agents econòmics locals. 
  • Definició de l'abast i objectius qualitatius i quantitatius de la planificació. 
  • Definició de les línies estratègiques d'actuació i propostes concretes valorades des de la perspectiva de reducció de residus i del cost que suposen. 
  • Proposta de calendari per assolir els objectius el 2022, i punts a aconseguir el 2020. 
  • Balanç financer de les actuacions. Indicadors i actuacions de seguiment.