AMB | Caracteritzacions de fracció vegetal

Caracteritzacions de residus de la fracció vegetal. (2014)

L'Àrea Metropolitana de Barcelona contracta els serveis d'sm per a la realització de quatre caracteritzacions de residus de fracció vegetal corresponents a vehicles sencers, amb una cadència d'una setmanal, dins les pròpies dependències de destí dels residus de l'àmbit metropolità. L'orígen de la mostra correspon a la recollida dels diferents punts de fracció vegetal, on cada camió pot recollir uns 70 punts.
La metodologia emprada per a la caracterització de la totalitat de la càrrega del vehicle (4000-5000 kg) ha estat la següent:
  • Càlcul del pes de la mostra mitjançant pesada a l'entrada i sortida del vehicle.
  • Amb mitjans mecànics de la pròpia planta (pala, bobcat ...) es realitza una escampada dels materials al llarg d'una superfície àmplia. D'aquesta forma es facilita la identificació per part dels caracteritzadors dels diferents materials.
  • Separació i pesatge de les diferents fraccions d'impropis: F.V. (per diferència) - Bosses plàstic (incorporant les què contenien F.V.) - Envasos plàstics - Altres plàstics no envasos - Alumini Fèrric - Vidre - Paper i Cartró - Voluminosos no F.V. - Bosses d'escombraries amb fracció resta - Rebuig - Altres - Especials (tèxtil, RAEE, medicaments...)
  • Fotografiat del procés i de les diferents fraccions identificades.
  • Informe de resultats.