AJ. GAVÀ | Pla Local de prevenció de residus municipals

Elaboració del Pla local de prevenció de residus municipals de Gavà. (2018)

L'objectiu del PLP, tal com ja es preveu al PRECAT'20 i a l'anterior PROGREMIC és promoure la prevenció com el conjunt de mesures preses abans que una substància, material o producte esdevinguin residus i que redueixi:

  • La quantitat de residus (incloent la reutilització o l'extensió de la vida dels productes).
  • Els impactes negatius sobre la salut de les persones o el medi ambient dels residus generats.
  • El contingut de substàncies perilloses en materials i productes
L'Ajuntament de Gavà ha confiat en sm per a l'elaboració del PLP, on es realitzen les següents tasques:
  1. Diagnosi de la gestió de residus en relació a la prevenció: Caracterització dels fluxos residuals - Anàlisi situació autocompostatge - Determinació processos - Avaluació dels costos econòmics i ambientals de la gestió - Descripció actuacions de prevenció realitzades - Determinació nivell coneixement i expectatives.
  2. Elaboració de la planificació: Definició objectius planificació - Elaboració actuacions de prevenció - Elaboració balanç financer del pla - Proposta de calendari d'implantació.
  3. Disseny eines de seguiment