AJ. ASPE | Consultoria i assistència tècnica.

Assistència tecnico-ambiental i territorial de l'Ajuntament d'Aspe. (2022-2024)

Sm s'està encarregant de fer un assessorament en matèria mediambiental i territorial per a l'Ajuntament d'Aspe que té com a objectiu la planificació del desenvolupament mediambiental urbà. Algunes de les activitats que es realitzen són les següents:

 • Assessorament a les regidories d'urbanisme i medi ambient en els diferents aspectes relacionats amb el medi ambient urbà i l'ordenació del territori.
 • Assistència a comissions, consells i reunions municipals, així com visites a altres administracions.
 • Elaboració d'informes mitjançant la recopilació dinformació rellevant, documentació tècnica i memòries valorades.

La planificació urbana sustentable regula el creixement de les ciutats, ordena els usos del sòl, redueix els temps de trasllat i, en conseqüència, la dependència de l'ús de l'automòbil prioritzant els desplaçaments a peu, amb bicicleta i transport públic.

METRO DE MADRID | Atenció i informació al client

Servei d'atenció i informació al client a la xarxa de Metro de Madrid. (2021-2025)

Sm, sistemes mediambientals s'encarregade dur a terme les accions informatives proposades per Metro de Madrid relacionades amb les campanyes de comunicació per al foment de l'ús del transport públic.

L'equip de treball, compost per promotors i supervisors, treballa des de qualsevol de les estacions de metro coordinats sempre per l'equip de direcció del servei, a més de l'equip de suport, que dóna cobertura a aspectes tècnics com ara compres, informàtica, rrhh o control de qualitat.

Aquestes campanyes de comunicació i/o promocionals estan dirigides als usuaris de metro amb l'objectiu d'informar l'usuari sobre les novetats o possibles afectacions per talls a les línies de metro de la ciutat de Madrid. Totes aquestes accions tracten de fomentar l'ús del transport públic com a millor opció creant així una ciutat més sostenible, neta i conscienciada. Les accions no es limiten simplement a la coordinació i el seguiment de persones, sinó que inclouen el desenvolupament de propostes, campanyes, informes de millora, etc…


 

AJ. BARCELONA | Control d'activitats d'allotjament turístic

Suport als serveis d'inspecció de l'Ajuntament de Barcelona sobre activitats subjectes a llicència o habilitació municipal anunciades a pàgines web o detectades per altres mitjans. (2021-2023)

La Direcció de Serveis d'Inspecció de la Gerència Adjunta d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona ha confiat en sm, sistemes mediambientals per donar suport al seu servei d'inspecció en la realització de tasques d'anàlisi, localització i l'elaboració d'informes sobre activitats subjectes a llicència o habilitació municipal anunciades a pàgines web o detectades per altres mitjans.

Les activitats i tasques de suport es centren en el control de les activitats d'allotjament turístic en les diferents tipologies previstes a la normativa sectorial turística, però també contempla altres activitats econòmiques amb una oferta desenvolupada principalment a internet i/o un desplegament que comporti una ocupació de l'espai públic.

Mitjançant un equip tècnic de 25 localitzadors i 3 coordinadors, 1 analista i 1 cap, el servei subministra contínuament informes sobre les activitats irregulars a la ciutat detectades en l'àmbit competencial del Serveis d'Inspecció de la Gerència Adjunta d'Urbanisme El servei inclou l'actualització d'una base de dades que conté la classificació de les diferents activitats analitzades, així com els informes d'activitats sense llicència o habilitació que s'hagin localitzat.

AJ. DOSRIUS | Estudis estratègics i redacció documental

Redacció de tots els documents necessaris per poder efectuar una Avaluació Ambiental estratègica ordinària de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius. (2020-2021)

L'avaluació ambiental estratègica (AAE) o avaluació de plans i programes, és l'instrument tècnic i administratiu que té com a objecte garantir la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l'aprovació i el seguiment dels plans i els programes que poden tenir efectes significatius per al medi ambient. Té un caràcter eminentment preventiu i anticipatiu, permet incorporar adequadament els condicionants ambientals en l'adopció de decisions estratègiques, considerar els impactes acumulatius derivats de la concurrència amb altres plans i programes, i establir un marc ambiental adient per als plans i els projectes derivats que calgui executar posteriorment.

Cal implementar aquest procediment en el cas de la modificació puntual de les normes subsidiàries de Dosrius. A tal efecte, els tècnics de sm sistemes mediambientals porten a terme tots els estudis territorials i estratègics que permetin avaluar l'abast de la proposta, analitzar alternatives factibles i estudiar els impactes i la integració de l'opció seleccionada, portant a terme la redacció dels diversos informes que estableix el procediment administratiu.

AJ. BARCELONA | Campanya sobre l'estacionament de motos

Campanya informativa per reordenar l'aparcament de motos en vorera a punts estratègics de Barcelona (2017)

La Direcció de Serveis de Mobilitat, juntament amb Districtes i Guàrdia Urbana, enceta una campanya per resoldre i reordenar l'aparcament de motocicletes en vorera, alliberant espai públic pels vianants i minimitzant la seva ocupació. Les actuacions prèvies a la campanya han estat: 
 • Minimitzar i regular els aparcaments en vorera. Reducció de l’impacte i el risc sobre els espais de vianants.
 • Crear i regular aparcaments en calçada. Creació de noves places en calçada limitada al potencial increment de places en aparcaments soterrats.
 • Incrementar l’ús dels aparcaments soterrats. Potenciació de l’ús d’aparcaments soterrats augmentant la disponibilitat de places d’aparcament per a motos amb tarifes competitives.
Un cop identificades les zones d’aparcament de motos en vorera més congestionades, l’Ajuntament de Barcelona ha volgut fer saber als ciutadans dels diversos districtes de la ciutat l’enduriment de les penes d'aparcament incorrecte de motos a les voreres.
Durant un període de 10 dies lectius, s’han desplegat diversos equips de dinamitzadors d'sm en punts estratègics de màxima afluència de motos mal aparcades als 10 districtes de Barcelona, en els horaris de més moviment, per tal d’informar al màxim de gent possible.
AJ. GAVÀ | Campanya de millora de la mobilitat

Campanya informativa de millora de la mobilitat a la platja de Gavà (2017)

L’Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gavà va elaborar un nou pla de mobilitat que introduia canvis al sistema d'aparcament del municipi. El Nou Pla de Mobilitat Estiu- 2017  per avançar cap a una mobilitat més sostenible té com a objectiu preservar els valors de la platja, establint un conjunt d'accions que han de garantir la fluïdesa i racionalització de la mobilitat en base a criteris més sostenibles: menys contaminació i més cura de l'espai públic.
 • Millor transport públic: gratuïtat del Gavabús els caps de setmana i festius fins al 6 d'agost i augment de la freqüència de pas.
 • Promoció de l'ús de la bicicleta. Es crea un nou carril bici en calçada a l'avinguda del Mar i s'instal·la un nou bicibox.
 • Més espais per als vianants. Amb el nou carril bici s'allibera per als vianants tota la vorera de l'avinguda del Mar. També es prohibeix l'aparcament de motos en voreres a la zona de la Vela, uns estacionaments que es traslladen a la calçada.
 • Menys places d'aparcament lliures durant els caps de setmana del 10 de juny al 24 de setembre mitjançant la generació de dues zones d'aparcament restringit per als residents de Gavà a ambdós costats de l'avinguda del Mar.
Sm va portar a terme l’acció informativa d'un equip de quatre educadors durant dos caps de setmana a la població que s’acostava a la zona de platja, tot explicant-los el nou sistema d’aparcament. En total es va incidir en aproximadament unes 900 persones.
AJ. BARCELONA | Comprovaciones tècniques al districte de Ciutat Vella

sm sistemes mediambientals va ser l'empresa responsable de dur a terme aquest projecte de l'Ajuntament de Barcelona que consistia en una campanya de visualització i comprovació de les actuacions prioritàries del districte de Ciutat Vella durant 2014-2015.

En una primera etapa es va desenvolupar tot el treball de camp de recopilació de dades in situ, als carrers del barri barceloní, i durant la segona etapa es van realitzar informes a partir de totes les dades que s'havien recopilat anteriorment. Alguns punts sobre els quals es van treballar per tenir un major control i un major coneixement del barri van ser els pisos turístics, els locals d'oci nocturn, les molèsties generades per soroll, les botigues de souvenirs i altres comerços, l'estat de conservació de finques, diferents incompliments de normatives, l'idioma utilitzat en les retolacions, diferents tipus de retolació, etc ...
El projecte va consistir en comprovar i verificar els llistats que va facilitar l'Ajuntament de Barcelona a sm amb els punts que havien de visualitzar. Per això es va elaborar la cartografia actualitzada de tot el barri, es van dissenyar qüestionaris que es van realitzar als usuaris al carrer, es va adaptar l'aplicatiu de captació i bolcat de dades en un Excel per poder realitzar estadístiques a través dels Smartphones, es van realitzar controls in situ i controls telefònics, així com controls de qualitat, gestions administratives i realització d'informes mensuals i l'informe final.
sm destinar grups de 2 i 4 tècnics en cada ubicació que es havia de controlar i que van rebre formació específica per a aquest projecte. Es van planejar diferents recorreguts que van permetre cobrir un ampli territori minimitzant el temps de desplaçaments dels tècnics i maximitzant el temps de control de cada aspecte a estudiar.

GRIFOLS ENGINEERING | Estudi d'impacte ambiental
Estudi d'impacte ambiental d'una instal·lació industrial farmacèutica a Zamudio (2010-2011)
GRIFOLS ENGINEERING SA, empresa del Grup GRIFOLS, es va adjudicar el projecte integral clau en mà per a la construcció de les instal · lacions de la companyia farmacèutica portuguesa Bial INDUSTRIAL FARMACÈUTICA a Zamudio (Bilbao). sm va ser contractada per GRIFOLS ENGINEERING SA per a la realització d'un Estudi d'impacte ambiental per poder legalitzar la instal · lació. Els treballs incloïen la redacció del document inicial, en el qual es defineixen les característiques, la ubicació, les principals alternatives considerades, i un diagnòstic territorial i del medi ambient afectat pel projecte. El contingut del document d'Estudi d'impacte ambiental incloïa la informació següent:
 • Descripció general de la instal · lació i exigències previsibles en el temps en relació amb la utilització del sòl i altres recursos naturals.
 • Estimació dels tipus i quantitats de residus, abocaments i emissions de matèria i energia resultants
 • Exposició de les principals alternatives estudiades i justificació de la solució adoptada.
 • Avaluació dels efectes previsibles directes o indirectes del projecte sobre la població, la flora, la fauna, el sòl, l'aire, l'aigua, els factors climàtics, el paisatge i els béns materials, inclòs el patrimoni històric artístic i l'arqueològic, així com la interacció entre aquests factors.
 • Mesures previstes per reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals significatius
 • Programa de vigilància ambiental
 • Resum de l'estudi i conclusions en termes fàcilment comprensibles.
AJ. BARCELONA | Gestió d'expedients de llicències a Ciutat Vella

Gestió d'expedients de llicències i via pública en el Districte de Ciutat Vella. (2012-2013)

sm es va encarregar del servei de suport a la gestió d'expedients del Departament de Llicències i tramitacions en via pública, consistent en l'elaboració de la documentació preliminar necessària per a la tramitació d'aquests expedients seguint les directrius del Districte de Ciutat Vella de Barcelona, la realització dels tràmits dins dels terminis establerts, així com el manteniment de la informació per fer el seguiment de la informació per valorar l'estat de tramitació. Tres arquitectes i aparelladors i un tècnic administratiu controlar i tramitar durant aquest període un total de 550 expedients. De forma setmanal es garantia el seguiment documental, així com:

 1. La proposta setmanal de nous expedients pendents de tramitació per garantir que la resolució de llicències respecta l'ordre d'entrada de les sol·licituds.
 2. La proposta setmanal d'assignació d'expedients a tècnics municipals perquè la tramitació d'expedients s'iniciés en terminis i formes adequats.

Per poder establir un control adequat del projecte, es va realitzar una identificació i agrupació de la documentació segons tipologia, i un manteniment de la traçabilitat dels expedients, sabent en tot moment on es troba localitzada la documentació, qui disposa d'ella i en quin moment caduca cada expedient.

AJ. BARCELONA | Inspecció d'ordres de conservació de finques

Revisió d'expedients i inspecció d'ordres de conservació de finques del Districte de Ciutat Vella. (2011-2013)

Promogut pel Districte de Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona, dos arquitectes, un informàtic i un enginyer de coordinació d'sm realitzaren la revisió d'expedients d'ordres de conservació de finques i una posterior revisió, mitjançant inspecció de les mateixes per assegurar si es complien les condicions exigides per mitjà del requeriment.

Es va crear una base de dades de control d'informació on s'introduïen les dades de l'ordre de conservació, així com els resultats posteriors de la inspecció realitzada per l'arquitecte d'sm. Aprofitant la visita de control es realitzaven verificacions d'àmbit global a la finca, com són l'estat de la façana, de les instal·lacions comunes, d'escales, ascensors, instal·lacions d'aigua i elèctriques, interior dels habitatges, com de la coberta. Addicionalment també es van determinar aspectes de tipus sociològic, com diògenes, mobbing, habitatges sobreocupats o aspectes d'insalubritat.  Un cop realitzada la inspecció i complimentada la fitxa es catalogava la finca segons el seu estat global, tipificándola com a finca Acceptable, Deficient o Molt Deficient.

S'han revisat un total de 800 expedients i s'han inspeccionat un total de 500 finques. Totes les dades han estat tractades a la base de dades de control i posteriorment es va elaborar un informe, que incorporava una representació cartogràfica dels estats de les finques, com a eina de presa de decisions i perquè l'Ajuntament pogués emprendre l'activació de plans específics de millora de barris.